Spotkanie W Sprawie Bdo

Telekonferencja w sprawie usprawnienia funkcjonalności elektronicznego systemu ewidencji odpadów BDO

Z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego w formie telekonferencji odbyło się spotkanie, które miało na celu zwiększenie efektywności działania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz twórcy systemu BDO – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z/s w Warszawie, a także przedstawiciel Ministerstwa Klimatu.

Na spotkaniu rozmawiano o funkcjonowaniu bazy danych – BDO, która jest niezwykle ważnym źródłem informacji, gdzie gromadzone i przetwarzane są informacje od tysięcy podmiotów w zakresie gospodarki odpadami oraz produktami. Od poprawnego funkcjonowania tego systemu zależy prawidłowe i efektywne prowadzenie statystyk odpadów wykorzystywanych do planowania gospodarki odpadami w województwie i w kraju, a także sporządzanie raportów na potrzeby Ministra Klimatu, rozliczanie i kontrola podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów.

System pozwala na bieżąco śledzić informacje na temat ilości zebranych odpadów, ich transportu miejsca ich przetwarzania, czy wagi. Konfrontacja pomysłów i wymiana spostrzeżeń twórców systemu i jego użytkowników podczas wideokonferencji z pewnością zaowocuje nowymi, użytecznymi rozwiązaniami usprawniającymi funkcjonalność przedmiotowego systemu.

Przepisy:

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przedsiębiorcy najpóźniej do 31 lipca 2020 r. mieli czas, aby dokumenty wpisać do systemu BDO.

Brak wpisu do BDO przez przedsiębiorcę, który ma obowiązek to uczynić, podlega, zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, karze aresztu albo grzywny, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dodatkowo za prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorcy, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy odpadach, WIOŚ (właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami) wymierza administracyjną karę pieniężną nie mniej niż 5000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

Galeria zdjęć