Uchwała Nr 3638/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.04.2021 r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wsparcie realizacji zadań w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej