Do Mikrofonu Przemawia Marek Jońca

Umowa na budowę drogi w Sandomierzu podpisana

Członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu uczestniczyli w podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej 723 od budowanego węzła w ciągu drogi krajowej 77 do istniejącego śladu drogi wojewódzkiej 723 w miejscowości Sandomierz o długości około 1,35 km”. Drogę wybuduje konsorcjum firm: MIRBUD S.A. oraz KOBYLARNIA S.A.

Podpisy na umowie dotyczącej budowy drogi złożyli dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Maciej Grzeszczak oraz przedstawiciel Mirbud SA, dyrektor techniczny Zdzisław Artur Stoiński. Uroczystemu podpisaniu umowy towarzyszył m.in. burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. 

Inwestycja realizowana będzie ze wsparciem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na które Województwo otrzymało dofinansowanie w kwocie 57 330 000,00 zł. Resztę środków stanowi wkład budżetu Województwa. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 92 596 083,40 zł.

– To inwestycja ważna nie tylko dla rozwoju Sandomierza, ale dla całego regionu świętokrzyskiego. Po wielu latach starań rusza jej realizacja i za 46 miesięcy od daty podpisania umowy czyli od dziś powinna zostać ukończona, co oznacza, że będziemy jeździli po bezpiecznej, szerokiej, dobrze przygotowanej drodze, która stanowi krwioobieg Sandomierza. Na pewno wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Gratuluję serdecznie mieszkańcom Sandomierza – mówi Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

– To trasa niezwykle ważna, ponieważ łączy dwa województwa – Świętokrzyskie z Podkarpaciem i otwiera świętokrzyski szlak komunikacyjny na kierunki południowy i wschodni. Ma to dla nas duże znaczenie. Realizacja inwestycji zaplanowana jest aż na 46 miesięcy, bo budowa tego odcinka drogi jest skomplikowana pod względem technicznym – zarówno na etapie projektowym, jak i realizacyjnym. Wierzymy, że droga zostanie wybudowana w zaplanowanym terminie, ponieważ wykonawca ma w tym zakresie duże doświadczenie. Kwota ponad 57 milionów złotych pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest oczywiście ważna, ale też udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ma dla realizacji inwestycji ogromne znaczenie, bo gdyby nie kwota wymagana jest jako wkład własny, nie mielibyśmy dziś tego święta w Sandomierzu – dodaje członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Sandomierz. Teren, na którym powstać ma droga (ul. Lwowska – bis) położony jest na podmiejskim obszarze miasta Sandomierz. Droga przebiegać będzie głównie wśród terenów niezabudowanych – przez nieużytki, pojedyncze pola uprawne i łąki. Projektowana droga zbliżać się będzie do zabudowy mieszkaniowej usytuowanej obecnie wzdłuż istniejącego układu komunikacyjnego (ulice: Portowa, Mostowa, Torowa, Retmańska, Prosta, Lwowska).

 Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenia i przeniesienia zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Ponadto wykonawca zobligowany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

W ramach umowy wykonawca zaprojektuje i wykona drogę wojewódzką 723 „Lwowska – bis” o długości około 1,35 km. Będzie to droga dwujezdniowa z opaskami zewnętrznymi. Każda z nowych jezdni będzie mieć szerokość podstawową 2×4,25 m (3,50 m jezdnia + 0,75 m opaski o nawierzchni twardej) z pasem dzielącym szerokości 4,0-15,0 m, lokalnie poszerzoną o pas włączenia/wyłączenia szerokości 3,50 m oraz poboczami o nawierzchni gruntowej szerokości 1,80 m. Ponadto wybudowane zostaną wiadukty nad ul. Portową, nad ul. Marynarską/Torową i bocznicą kolejową. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz system odwodnienia korpusu drogi wojewódzkiej i pozostałych dróg.