Beata Antoszewska

Liga Ochrony Przyrody

Beata Antoszewska jest członkiem  stowarzyszenia od 1996 roku. Obecnie  pełni funkcję  sekretarza zarządu. Kieruje pracą biura Okręgu, opracowuje ramowe  plany działalności  zarządu,  podejmuje interwencje   w sprawach naruszania środowiska przyrodniczego, przygotowuje i nadzoruje uchwały wydawane przez zarząd LOP.
Do zadań Ligi  Ochrony Przyrody należy m.in: kształtowanie wrażliwości na bogactwo i piękno przyrody, zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, a także upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.