ODDZIAŁ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

IR-X –  Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 395-14-40

Do zakresu działania Oddziału Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich w szczególności należy:

 

 1.  świadczenie bezpłatnych usług w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych poprzez:
  1. dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych o województwie świętokrzyskim,
  2. inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie,
  3. aktywne poszukiwanie inwestorów,
  4. tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield oraz udostępnianie ich zainteresowanym inwestorom,
  5. wykonywanie innych czynności, w tym gromadzenie szczególnych danych na zlecenie i koszt Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, na podstawie odrębnej umowy,
 2. świadczenie przedsiębiorcom i organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju, w szczególności poprzez:
  1.  identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza Polską,
  2. wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w zakresie eksportu oraz inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami,
  3. pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom informacji rynkowych,
  4. tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw – eksporterów w województwie świętokrzyskim,
 3. inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie,
 4. organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach gospodarczych takich jak prezentacje, konferencje, seminaria, misje gospodarcze z/do regionu itp.,
 5. merytoryczna obsługa delegacji zagranicznych przedsiębiorców oraz przedstawicieli regionalnych przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu poza granicami kraju,
 6. wymiana informacji w zakresie pozyskanych inwestorów krajowych i zagranicznych oraz innych podmiotów gospodarczych pomiędzy oddziałem i innymi właściwymi merytorycznie oddziałami departamentu własnego oraz departamentami tut. urzędu,
 7. koordynacja działań związanych z organizacją konkursów: Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Świętokrzyski Racjonalizator,
 8. współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organizacjami gospodarczymi na rzecz wspierania i promocji małych i średnich przedsiębiorstw,
 9. realizacja działań mających na celu rozwój gospodarczy województwa we współpracy z otoczeniem biznesu, a szczególnie z samorządem gospodarczym i samymi podmiotami gospodarczymi,
 10. aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe (unijne i inne) o charakterze międzynarodowym oraz realizacja projektów międzynarodowych,
 11. pozyskiwanie z unijnych i międzynarodowych instytucji informacji na temat zmian prawnych, proceduralnych, decyzji, itp. istotnych z punktu widzenia interesów i rozwoju województwa świętokrzyskiego,
 12. współpraca z Domem Polski Wschodniej w Brukseli, a także z innymi partnerami regionalnymi i zagranicznymi,
 13. przygotowywanie merytoryczne spotkań i ułatwienie kontaktów przedstawicieli organów samorządu Województwa oraz innych instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego z przedstawicielami instytucji wspólnotowych i międzynarodowych,
 14. podejmowanie działań prowadzących do pozyskiwania kontaktów i partnerów z państw unijnych i poza unijnych w celu wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne (unijne i inne zagraniczne),
 15. realizacja zadań ukierunkowanych na włączenie w międzynarodowe partnerstwa w łańcuchach wartości poprzez udział regionu jako partnera w projektach międzynarodowych,
 16. prowadzenie cyklicznych badań i analiz zapotrzebowania proeksportowego wśród przedsiębiorstw działających w województwie świętokrzyskim oraz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości rozwoju eksportu dla specjalizacji regionalnych,
 17. przeprowadzanie analiz związków między poszczególnymi gałęziami gospodarki regionalnej, zdiagnozowanie źródeł i zależności rozwojowych w odniesieniu do RIS3,
 18. realizacja innych działań międzyregionalnych, transgranicznych i transnarodowych w odniesieniu do poszczególnych priorytetów regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 19. współpraca z KE w zakresie bieżącego monitorowania spełnienia kryterium 7 warunku podstawowego CP1 w perspektywie 2021-2027,
 20. udział przedstawicieli oddziału w pracach grup roboczych dotyczących realizacji programu regionalnego.