Plakat promujący wydarzenie

Dopalacze – Narkotyki

Konsekwencje wynikające ze stosowania narkotyków i dopalaczy rodzą wiele problemów zdrowotnych i społecznych, stanowiących poważne wyzwanie dla społeczności lokalnych. Dlatego też, każda gmina powinna kłaść szczególny nacisk na działania profilaktyczne, które powinny mieć natomiast charakter interdyscyplinarny i długofalowy.

Głównym ich celem winno być uświadomienie zagrożenia i konsekwencji zdrowotnych wynikających z używania narkotyków. W tym celu niezbędne jest więc m.in.: upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, prowadzenie na terenie szkół szeregu przedsięwzięć profilaktycznych oraz systematyczne podnoszenie kompetencji osób, które z racji wykonywanej pracy zaangażowane są w przedmiotowy problem.

Zatem, zachęcamy Państwa do rozpropagowana plakatu profilaktycznego w szkołach, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach, w których prowadzone są działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom.

Plakat promujący wydarzenie