Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku.

Informacja nt. stanu wdrażania Osi priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 za wrzesień 2008 roku

W ramach zakończonego w dniu 16 czerwca br. konkursu naboru projektów dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, została przeprowadzona weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie, która zakończyła się w dniu 5 września br. Ogółem do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 343 wnioski o dofinansowanie, inwestycji podejmowanych na terenie województwa przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Spośród zweryfikowanych projektów:

·         66 projektów zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,

·         20 przedsiębiorców których projekty zostały odrzucone na tym etapie oceny złożyło odwołania, które po ponownym rozpatrzeniu zostały uznane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013, a projekty przywrócono do dalszej oceny,

·         projekty zostały przekazane do oceny merytorycznej,

·         33 projekty znajdują się w fazie uzupełnień i poprawek.

Wartość dofinansowania wszystkich 343 wniosków o dofinansowanie opiewała na łączną kwotę 213 876 568,15 zł. Mając na uwadze fakt, iż dofinansowanie jest tylko częścią finansowania projektu, zaznaczyć należy, iż całkowita wartość podejmowanych inwestycji jakie zaplanowali przedsiębiorcy wynosiła ogółem 522 403 395,29 zł. W wyniku weryfikacji formalnej kwoty te uległy oczywiście obniżeniu i według aktualnego stanu, wartość dofinansowania wniosków zaakceptowanych formalnie i będących w trakcie uzupełnień opiewa na łączną kwotę 195 729 054,95 złotych. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż przewidywana dla przedsiębiorców kwota do kontraktacji wynosiła niemal 41 mln złotych.


Od 1 maja br. prowadzony jest nabór otwarty dla Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw – do chwili obecnej nie wpłynął żaden projekt o dofinansowanie. Przewidywany poziom alokacji dostępnej na to Działanie w tym konkursie, wynosi 7 435 348, 98 złotych.


Od 1 czerwca br. do 21 lipca br. prowadzony był nabór dla Działania 2.3.1 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu – ogółem wpłynęło 17 projektów, o wartości ogólnej 86 806 189,21zł i przewidywanym poziomie dofinansowania 69 852 036,77zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem, przewidywana wielkość alokacji dostępnej w tym konkursie wynosi 31 505 434,20 złotych. Wszystkie ze złożonych wniosków, zostały zweryfikowane formalnie i skierowane do poprawy bądź uzupełnienia, spośród których:

 

·         10 projektów zostało przekazanych do oceny merytoryczno- technicznej,

·         został wycofany na wniosek Beneficjenta,

·         5 zostało odrzuconych,

·         1 znajduje się w trakcie uzupełnień.

 

Mając na uwadze powyższe, wartość dofinansowania projektów po wyeliminowaniu projektów odrzuconych, wynosi 48 642 129,71 złotych. Przewidywana w tej edycji konkursowej kwota wydatków do zakontraktowania wynosiła natomiast 31 505 434,20 złotych.


Od dnia 01 sierpnia br. do 01 września br. prowadzony został  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. W tej edycji konkursowej tylko 5 gmin z terenu województwa zdecydowało się na złożenie projektów zorientowanych na tworzenie bądź rozbudowę terenów inwestycyjnych, zaś wartość ich dofinansowania wynosi 37 336 439,46 złotych. Aktualnie trwa ocena formalna tychże wniosków o dofinansowanie. Przewidywana wielkość środków do zakontraktowania w tym konkursie przez uprawnionych beneficjentów tegoż Działania, wynosi 49 613 652,83zł.