Tłumaczenie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących Ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Mając na uwadze, że ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko stanowi istotny element unijnej polityki ochrony środowiska oraz zważywszy, że operacje finansowane z funduszy strukturalnych powinny być realizowane zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, a także być spójne z politykami horyzontalnymi Wspólnoty, Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka dokonała tłumaczenia czterech opracowanych przez Komisję Europejską dokumentów, zawierających wytyczne w zakresie ocena oddziaływania na środowisko.
Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ ma na celu ograniczenie wątpliwości dotyczących zakresu stosowania Dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami oraz ograniczenie wątpliwości odnośnie do znaczenia niektórych definicji przedsięwzięć zawartych w tej Dyrektywie tak, aby zapewnić, iż przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie wywoływać znaczący wpływ na środowisko nie zostaną wyłączone z oceny oddziaływania na środowisko ze względu na problemy interpretacyjne.
Wytyczne dotyczące screeningu pomogą zdecydować, czy przedsięwzięcia, które mogą odnosić znaczący wpływ na środowisko powinny podlegać pełnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
Wytyczne dotyczące scopingu zawierają praktyczne wskazówki, które pomogą określić zakres informacji, jakie powinien zawierać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wytyczne dotyczące weryfikacji Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko (ROŚ) mają za zadanie pomóc projektodawcom i ich konsultantom w przygotowaniu lepszej jakości raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Powyższe dokumenty dostępne TUTAJ.
W ocenie Instytucji Zarządzającej Programem Innowacyjna Gospodarka dokumenty te mogą stanowić istotną pomoc dla:
• beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
• instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Innowacyjna Gospodarka przy weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
• organów przeprowadzających ocenę oddziaływania na środowisko poprzez umożliwienie uwzględnienia stanowiska Komisji Europejskiej w tym procesie.