Ważna informacja dla Beneficjentów Działania 1.2 RPOWŚ.

W związku z pytaniami dotyczącymi sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie przez konsorcja (klastery, stowarzyszenia, związki) przedsiębiorstw, informuję, iż  Beneficjentem składającym wniosek w ramach Działania 1.2 będzie właśnie to konsorcjum. A więc wszystkie pola dotyczące Beneficjenta będą odnosiły się wyłącznie do konsorcjum, w tym również:
1. Punkt C6 status przedsiębiorcy – odnosi się wyłącznie do konsorcjum;
2. Punkt D6 Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKDS) której bezpośrednio dotyczy inwestycja – odnosi się wyłącznie do konsorcjum;
Przedsiębiorstwa, które będą partycypowały finansowo w projekcie (a więc wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum) będą wymienione w punkcie C5 Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu.
Wszystkie wymagane załączniki powinny być złożone przez Beneficjenta – konsorcjum.

Ze względu na zapis Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, odnoszący się do typów beneficjentów, koniecznym jest jednak załączenie do wniosku o dofinansowanie, jako Dodatkowych dokumentów / załączników – Oświadczeń o spełnianiu kryteriów MŚP – dla każdego przedsiębiorstwa wymienionego w punkcie C5 wniosku, wchodzącego w skład konsorcjum – oddzielnie.

W Biznes planie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie, w sekcji dotyczącej doświadczenia beneficjenta oraz planu marketingowego dopuszczalne jest rozszerzenie podanych informacji o dotyczące przedsiębiorstw partycypujących w kosztach projektu, wymienionych w punkcie C5 wniosku.