Oddział Płatności

IR-XIV – Oddział Płatności
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 395-13-57

Do zadań Oddziału Płatności w szczególności należą:

 1. dokonywanie płatności środków dofinansowania na realizację projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, zgodnie z zatwierdzoną kartą oceny wniosku o płatność
  oraz wprowadzanie przelewów do systemu elektronicznego Banku Gospodarstwa Krajowego,
 2. weryfikacja harmonogramów płatności w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 3. odzyskiwanie od beneficjentów kwot dofinansowania z odsetkami związanych z nieprawidłowościami w realizacji projektów, z wyłączeniem egzekucji tych środków w ramach RPOWŚ 2007-2013,
 4. odzyskiwanie od beneficjentów kwot dofinansowania z odsetkami związanych z nieprawidłowościami w realizacji projektów, z wyłączeniem egzekucji tych środków w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków, poprzedzonych przeprowadzeniem całego postępowania administracyjnego,
 6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania, poprzedzonych przeprowadzeniem całego postępowania administracyjnego,
 7. współpraca w zakresie weryfikacji dokumentacji przesyłanej przez Wieloosobowe stanowisko windykacji należności w Departamencie Budżetu i Finansów,
 8. rozliczanie kwot zwrotów dokonywanych przez beneficjentów i organy skarbowe/komorników sądowych, w tym wydawanie stosownych postanowień administracyjnych o zaliczeniu wpłaconych środków,
 9. udzielanie stosownych informacji na żądanie Prokuratury, Policji, NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej czy Komorników Sądowych w zakresie spraw prowadzonych przez Oddział Płatności,
 10. przygotowywanie dokumentacji do przekazania do właściwego sądu administracyjnego/okręgowego,
 11. planowanie, wnioskowanie i bieżące monitorowanie stanu środków finansowych dla RPOWŚ 2014-2020,
 12. przygotowywanie prognozy wydatków i planu finansowego na bieżący i następny rok oraz kontrola poziomu dokonanych na rzecz beneficjentów wypłat środków dofinansowania,
 13. sprawozdawczość finansowa tj. prognozy wydatków, uruchamianiem środków, bieżąca analiza środków EFRR oraz   budżetu   państwa, sporządzanie wniosków na Zarząd w sprawie zmian w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, sporządzanie Informacji Półrocznej dotyczącej realizacji Budżetu Województwa, sporządzanie Sprawozdania Rocznego z zakresu realizacji Budżetu oraz planowanie Budżetu do Ministerstwa Finansów, prowadzenie zaangażowania z zawartych umów,
 14. sporządzanie deklaracji wydatków do Instytucji Certyfikującej,
 15. prowadzenie „rejestru obciążeń na projektach”.