Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm)  Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa. Regionalna Komisja Egzaminacyjna składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu lud doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Członków Regionalnej Komisji powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

W skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (powołanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r.),działającej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego, wchodzą następujące osoby:

  1. Pani Elżbieta Trafiałek – Przewodnicząca.
  2. Pani Małgorzata Tarczyńska – Wiceprzewodnicząca/Sekretarz.
  3. Pan Andrzej Kościołek – Członek.
  4. Pani Barbara Jakacka-Green – Członek
  5. Pan Andrzej Smulczyński – Członek

Osobą współpracująca z Komisją z  ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest Pan Konrad Jantarski – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej tel. 41 – 342-14-02, e-mail: konrad.jantarski@sejmik.kielce.pl