Terminy załatwienia sprawy

Indywidualne sprawy z zakresu działania wojewódzkiej administracji samorządowej załatwiane są w Urzędzie Marszałkowskim bez zbędnej zwłoki. Niezwłoczne załatwienie sprawy jest uwarunkowane przedstawieniem przez zainteresowanego wymaganych dokumentów. Urząd załatwi sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie niezbędne informacje potrzebne do jej rozpatrzenia lub gdy załatwienie sprawy nie wymaga gromadzenia dowodów, informacji i wyjaśnień. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga podjęcia odpowiednich czynności prawnych, Urząd ma obowiązek poinformować o tym fakcie zainteresowaną stronę oraz określić termin, w którym to rozstrzygnięcie nastąpi.

W sytuacjach, kiedy konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Urząd wszczyna postępowanie wyjaśniające i rozstrzyga sprawę w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku (podania, pisma) wraz z niezbędnymi dokumentami (załącznikami). Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, wówczas Urząd przedłuża termin jej załatwienia, nie dłużej jednak niż do dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli strona odwołuje się od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia, wówczas organ ten powinien podjąć rozstrzygnięcie w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Może zaistnieć sytuacja, że terminy, o których wyżej mowa – mogą zostać przekroczone. Może to nastąpić wówczas, gdy opóźnienie załatwienia sprawy wyniknie z winy zainteresowanego (strony), np. nie dostarczył niezbędnych dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany lub z przyczyn niezależnych od Urzędu, np. Urząd nie mógł prowadzić postępowania z powodów nadzwyczajnych. O każdym spodziewanym przekroczeniu terminu Urząd powiadomi zainteresowanego, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.