Wszczęcie postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Rozpoczęcie postępowania na żądanie strony następuje w dniu doręczenia żądania do Urzędu. W przypadku kiedy postępowanie administracyjne wszczęto z urzędu lub na żądanie jednej ze stron, Urząd zawiadamia o tym fakcie wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Formę i tryb wniesienia żądania wszczęcia postępowania administracyjnego określa art.63 k.p.a. W sytuacji, kiedy wniesione do Urzędu podanie nie może być rozpatrzone, ponieważ Urząd jest niewłaściwy w sprawie – podanie zostanie przekazane do właściwego organu, a wnoszący podanie zostanie o tym fakcie zawiadomiony (art.65 k.p.a.).