Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014 – 2020

 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020

Uchwała Sejmiku Nr XLV/810/14 z dnia 21.07.2014 r.

Opracowanie i realizacja „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014-2020” to zadanie wynikające z art. 21 ustawy o pomocy społecznej, a także art. 4 pkt. 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku. Program ma charakter aspektowy i stanowi element systemowego podejścia do profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zawiera zbiór celów i zadań zaplanowanych na poziomie ogólnym, umożliwia dostosowywanie podejmowanych działań do lokalnych potrzeb. Dokument jest programem operacyjnym Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020.

Pliki do pobrania

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016Data dołączenia 2014-07-29, att501680_wppirpa_na_lata_2014_2020.pdf