Świętokrzyski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku

 

Świętokrzyski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku

Uchwała Sejmiku Nr XLVIII/854/14 z dnia 27.10.2014 r.

„Świętokrzyski program na rzecz osób starszych do 2020 roku” jest odpowiedzą na zmiany demograficzne i starzenie się mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Fakultatywny program stanowi rozwinięcie zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020 przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XVI/296/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2012-2017 przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/481/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2012-2017 przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVI/480/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Cele programu są spójne z założeniami Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy Wymiar Aktywnej Integracji.

„Świętokrzyski program na rzecz osób starszych do 2020 roku” opracowany został w oparciu o wyniki przeprowadzonego w regionie badania społecznego i ma służyć wypracowaniu oraz wdrożeniu działań na rzecz osób starszych w dokumentach regionalnych, a także lokalnych. Jednym z jego zadań jest wskazanie i wzbogacanie oferty kierowanej do osób starszych i niesamodzielnych, wymagających objęcia usługami opiekuńczymi. Jest narzędziem budującym wspólną odpowiedzialność w regionie. Osób starszych przybywa i zwiększa się ich udział w populacji ogólnej mieszkańców naszego kraju. Według prognoz demografi cznych w 2030 roku na świecie będzie więcej osób po 60 roku życia niż poniżej 10 roku życia, natomiast w 2050 roku seniorzy będą stanowić ponad 35% ludności Polski czyli więcej niż ⅓ mieszkańców naszego kraju. W roku 2013 liczba mieszkańców w naszym regionie w wieku 60+ wynosiła 434 505 osób tj. blisko 35% ogółu mieszkańców (1 268 239). Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie „wymusza” przygotowanie działań w polityce społecznej wszystkich szczebli, jako odpowiedzi na problemy społeczne towarzyszące procesowi starzenia. Koniecznym staje się podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie ułatwień poprzez tworzenie oferty ukierunkowanej na wsparcie seniorów.

Beneficjentami Programu są osoby starsze oraz wszyscy, którzy działają na rzecz osób starszych, w tym samorządy lokalne, służby społeczne, instytucje ochrony zdrowia, kultury, rodziny i opiekunowie.

Pliki do pobrania

Świętokrzyski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 rokuData dołączenia 2015-06-11, att558430_plik_nr_10__swietokrzyski_program_na_rzecz_osob_starszych_do_2020_roku.pdf