Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne

Akty prawne:
akty prawne obowiązujące od dnia 01.05.2010r.:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 166/1 z 30 kwietnia 2004r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 284/1 z 30 października 2009r.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 284/43 z 30 października 2009r.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia  24 listopada 2010r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 344 z 29 grudnia 2010r.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 338/35 z 22 grudnia 2010r.),

Wykaz decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 
Nr i tytuł decyzji/zalecenia

 1. Decyzja nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
 2. Decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym  
 3. Decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009   
 4. Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych
 5. Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 6. Decyzja nr H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009

akty prawne obowiązujące do dnia 30.04.2010r.:

 • Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 574/72, z dnia 21 marca 1972 roku dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 74 z 27 marca 1972 r., ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 207/2006 z dnia 7 lutego 2006r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty;
 • Rozporządzenie (WE) Nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71;
 • Rozporządzenie (WE) Nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71;
 • Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa  oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. U. L 363 z dn. 20 grudnia 2006r., str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. U. UE L 82 z dn. 23 marca 2007r.);
 • Decyzja Nr 207 z dnia 07.04.2006 r., dotycząca interpretacji art. 76 i art. 79, ust. 3 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 oraz art. 10, ust. 1 Rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych;
 • Decyzja Nr 201 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i EWG Nr 574/72 (seria E 400);
 • Decyzja Nr 202 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i (EWG) Nr 574/72 (seria E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124,  E 125, E 126 oraz E 127);
 • Decyzja Nr 142 z dnia 13.02.1990 r., dotycząca stosowania artykułów 73, 74 i 75 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71;
 • Decyzja Nr 143 z dnia 09.04.1990 r., dotycząca wypłaty zaległych francuskich świadczeń rodzinnych należnych pracownikom najemnym w zastosowaniu artykułów 73, 74 i 75 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71;
 • Decyzja Nr 145 z dnia 27.06.1990 r., dotycząca wypłaty zaległych świadczeń rodzinnych należnych osobom prowadzącym działalność na własny rachunek na mocy artykułów 73i 74 rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 (91/423/EWG);
 • Decyzja Nr 147 z dnia 10.10.1990 r., dotycząca stosowania artykułu 76 rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 (91/425/EWG);
 • Decyzja Nr 150 z dnia 26.06.1992 r., dotycząca stosowania artykułów 77, 78 i 79, ustęp 3 Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 oraz artykułu 10, ustęp 1, punkt b), ii), Rozporządzenia (EWG) Nr 574/72;

podstawowe akty prawne obowiązujące w Polsce:

•    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);

•    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1860);
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016 poz. 23 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 25 maja 2011 Nr 106 poz.622 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)
•    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 486 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 121 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 599 z późn. zm.)

Pełne teksty nowych aktów prawnych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/