VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014 – 2020

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, 11 lutego spotkali się uczestnicy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Podczas obrad omawiano m.in. zagadnienia związane z Rozwojem Inteligentnych Specjalizacji w ramach RPOWŚ, kryteria wyboru projektów dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP oraz Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków. Posiedzeniu przewodniczył Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie poprawionych kryteriów projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020 dla zaplanowanych w najbliższym czasie konkursów, do których zostały zgłoszone uwagi, a także podjęcie uchwał w sprawach rozpatrzenia i zatwierdzenia kryteriów w ramach konkretnych projektów.

O optymalizacji działań związanych z koncepcją Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz o nadaniu rozwojowego impulsu gospodarce regionu mówił podczas spotkania Karol Kaczmarski, prezes zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a zarazem lider konsorcjum Zrównoważony rozwój energetyczny.

– Działania ŚCITT w ramach konsorcjum będą realizowane poprzez m.in.  współpracę przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, animowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii do firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz promowanie innowacji i najbardziej istotnych kierunków regionalnej polityki badawczej, wymianę informacji oraz stymulowanie współpracy podmiotów działających w obszarach inteligentnych specjalizacji – mówił Karol Kaczmarski.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego RPOWŚ dyskutowali i podjęli uchwały m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, m. in. “Wsparcie inwestycyjne sektora Małych i średnich Przedsiębiorstw” dla działania 2.5. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” dla działania 4.1 czy “Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” dla poddziałania 8.2.1.

Podjęta została również uchwała w sprawie przyjęcia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.