Ogłoszenie: nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. zwalczania narkomanii).

 

Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:

• ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  z uwzględnieniem kryteriów ustalonych w treści ogłoszenia
o konkursie,
• przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.

1. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy , biorące udział
w konkursie), które spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
• nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
• posiadają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zadań zleconych,
• reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie
z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
• wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U2014 r. poz. 1182).

3. W przypadku określonym w art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy składać
w terminie do 19 lutego 2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
lub na adres e-mail:  
dep.zdrowie@sejmik.kielce.pl

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

O wyborze do składu osobowego Komisji Konkursowej zadecyduje wybór losowy.  

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – deklaracja uczestnictwa w pracach Komisji Data dołączenia 2016-02-11, att626660_formularz_zgloszenia.docx