Otwarcie Nowych Mieszkań Chronionych W Kielcach (3)

W Kielcach otwarto nowe mieszkania chronione

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyła w otwarciu mieszkań chronionych wspieranych i treningowych dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

7 mieszkań chronionych wspieranych i 7 mieszkań chronionych treningowych powstało w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z założeniami programu, utworzone mieszkania chronione przeznaczone są dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i stanowią istotny element w systemie opieki środowiskowej oraz wpisują się w proces deinstytucjonalizacji opieki, który ma ogromne znaczenie w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością.

Gmina Kielce na ten cel otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 2 804 017 zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji, natomiast udział środków własnych stanowi 20 % kosztów inwestycji i wynosi 701 004 zł.

Użytkownicy mieszkań chronionych muszą spełniać następujące kryteria formalne:

  •  są zdolni do podstawowych czynności samoobsługowych,
  •  posiadają sprawność motoryczną umożliwiającą samodzielnie poruszanie się w mieszkaniu i w terenie,
  •  posiadają motywację i potencjał do usamodzielnienia się i rozwijania umiejętności społecznych.

Do mieszkania chronionego kierowane są przede wszystkim osoby, które nie tylko spełniają wymogi formalne, ale mają odpowiednią motywację do pracy nad poprawą swojej sytuacji oraz stabilny stan zdrowia.

W ramach mieszkań chronionych poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca pobytu, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów oraz poradnictwa socjalnego i zawodowego.

 

 

Galeria zdjęć