Obrady Komitetu

W Warszawie obraduje Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik biorą udział w I posiedzeniu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które odbywa się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym ministra rozwoju i finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami.

Obrady otworzył minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Podczas pierwszego posiedzenia zaplanowano rozmowy podsumowujące proces programowania perspektywy 2021-2027 oraz przedstawione będą informacje nt. aktualnego stanu realizacji programów 2021-2027 a także spełnienia warunków podstawowych.

W obradach uczestniczą także  przedstawiciele Komisji Europejskiej: Emma Toledano Laredo, Muriel Guin , Angela Martinez Sarasola. Emma Toledano Laredo podziękowała za intensywne negocjacje, zwróciła uwagę na ogromne wyzwanie w tym roku w związku z nakładaniem się dwóch perspektyw oraz konieczność intensywnej pracy nad warunkami wstępnymi, aby uruchomić płatności.

Muriel Guin zauważyła ogromne przyspieszenie działań w ostatnich miesiącach, zwróciła uwagę na wyzwania jakie stoją przed rynkiem pracy, kształceniem ustawicznym, innowacjami i zaangażowaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W obradach biorą udział także: dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek.

W Komitecie uczestniczą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej oraz partnerów społecznych, partnerów gospodarczych oraz partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie.

Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należą:

  • przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji,
  • formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa,
  • analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na realizację Umowy Partnerstwa,
  • w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom zarządzającym,
  • ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich,
  • ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji polityki spójności,
  • monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego).

 

Galeria zdjęć