Podpisanie Umowy Na Budowę Drogi W Ostrowcu Świętokrzyskim

Wkrótce ruszy budowa dużej inwestycji drogowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Długo wyczekiwana przez mieszkańców rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, która będzie przebiegać przez ścisłe centrum miasta poprawi bezpieczeństwo i wprowadzi nowe rozwiązania komunikacyjne. Dziś dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę z pełnomocnikiem wykonawcy, firmy Mota-Engil Central Europe Dawidem Bajorkiem. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, posłowie Krzysztof Lipiec i Andrzej Kryj, senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof Słoń oraz radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda. 

Koszt zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” to prawie 137 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi niecałe 87 mln zł. Reszta kwoty, to jest blisko 50 mln zł pochodzi z budżetu województwa świętokrzyskiego.

– Dwukilometrowy odcinek w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego z estakadą drogową to bardzo skomplikowana inwestycja, ale bardzo potrzebna mieszkańcom i wiele lat przez nich wyczekiwana. Niedługo rozpoczniemy tam pracę, a zakończenie budowy zaplanowano w listopadzie 2024 roku – mówił marszałek Andrzej Bętkowski

– Bardzo się cieszę, że dziś podpisujemy umowę na bardzo wyczekiwaną inwestycję, która będzie największą w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Mieszkańcy bardzo długo na nią czekali. Bardzo dziękuję radnym Sejmiku, którzy znaleźli zrozumienie dla tej inwestycji. Część środków – 50 milionów złotych przeznaczonych na to zadanie pochodzi z budżetu województwa świętokrzyskiego – mówiła radna Sejmiku Magdalena Zieleń.

– Dzisiejsze spotkanie to efekt zespołowego działania, współpracy samorządu z rządem, współpracy z parlamentarzystami i radnymi Sejmiku. Dużo wyzwań przed nami, ale damy sobie radę, bo działamy wspólnie w świetnym zespole – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na Kamiennej ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie woj. świętokrzyskiego, wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej (z woj. lubelskim, mazowieckim) i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów. Wpłynie pozytywnie na możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego na obszarach o najniższym poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego.

– W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy obiekt mostowy, który będzie architektonicznie nawiązywał do istniejącej kładki na rzece Kamiennej, będą nowe ronda, nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, czy przejścia dla pieszych – dodaje dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona.

Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim miastem poza Kielcami, w którym mieszka powyżej 50 000,00 osób. Rozbudowa DW 754 wraz z budową mostu, w wyniku której poprawie ulegną parametry techniczne drogi zwiększy przepustowość drogi, usprawni warunki komunikacyjne w tej części regionu, pozwoli na płynny przejazd drogi z jednolitą, optymalną prędkością. Inwestycja poprawi dostępność użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych i wpłynie na  pobudzenie przedsiębiorczości w województwie.

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje się:

 • przebudowę wlotu skrzyżowania (Rondo Powstania Styczniowego) z drogą krajową nr 9 i ul. Żabią (droga powiatowa nr 1031T) na odcinku od km 0+000 do km 0+025,
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+025 do km 1+912 obejmującą ulice: al. 3-goMaja, ul. Okólną, ul. Denkowską, ul. Radwana i ul. Bałtowską w Ostrowcu Św. do parametrów drogi klasy technicznej G i obciążenia ruchem KR5,
 • dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe chodników oraz ścieżek rowerowych przy ul. Bałtowskiej do nowo wybudowanej inwestycji na odcinku od km 1+912 do km 1+940,
 • rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 754 z:
  • Kilińskiego (droga powiatowa nr 1025T),
  • Młyńską (droga gminna nr 302021T),
  • Okólną (droga gminna nr 302026T) oraz ul. Słowackiego (droga gminna nr 302032T),
  • Denkowską (droga gminna nr 302076T) oraz ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T),
  • Polną (droga powiatowa nr 1027T),
  • Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1023T),
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Głogowskiego (droga gminna nr 302004T) oraz ul. Wardyńskiego (droga gminna nr 302044T),
 • przebudowę ul. Siennieńskiej (droga gminna nr 302017T),
 • przebudowę skrzyżowania ul. Polnej (droga powiatowa nr 1027T) z ul. Dziewulskiego (droga gminna nr 302149T),
 • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
 • budowę obiektu mostowego na rzece Kamiennej,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe,
 • przebudowę i budowę zatok oraz miejsc postojowych,
 • przebudowę i budowę chodników wraz z remontem i odtworzeniem istniejących schodów w miejscach budowy chodników i projektowanych sieci,
 • budowę i przebudowę ścieżek rowerowych,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę i budowę dojść do posesji,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, wyposażonej w system podczyszczania przed wylotem do rzeki Kamiennej,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
 • budowę i przebudowę urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 • zabezpieczenie i przebudowę sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z  inwestycją (sieć wodociągowa, gazowa, cieplna, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, telekomunikacyjna),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • nasadzenia drzew,
 • rozbiórkę i budowę murów oporowych w ciągu ul. Okólnej oraz budowę muru oporowego w ciągu ul. Denkowskiej,
 • renowację muru oporowego w ciągu ul. Okólnej,
 • rozbiórkę budynku i innych obiektów budowlanych,
 • rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz elementów infrastruktury drogowej
 • przestawienie obiektów budowlanych

Galeria zdjęć