Img 0300

Wsparcie na zadania z zakresu kultury

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie wsparcia zadań z zakresu kultury w 2019 roku. Łączna kwota dotacji to 300 tysięcy złotych.


Celem konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej poprzez wybór zadań i ich dofinansowanie.
Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego konkurs wpłynęło 158 ofert. Komisja po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej, ostatecznie do dofinansowania wybrała 156 zadań. Ogólna wartość środków finansowych przeznaczonych w 2019 r. na dotację zadań w dziedzinie kultury wynosiła 300 000 zł.
I tak na dofinansowanie:
WYDARZEŃ – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego – przeznaczono 209 500 zł. Dofinansowanie otrzymało 100 zadań. Wśród nich są m. in. Stowarzyszenie Muzyka w Opactwie, Wąchock (9 000 zł na IX Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Opactwie 2019), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (12 000 zł na 46. Międzynarodowy Harcerski Festiwalu Kultury Młodzieży), Stowarzyszenie Artystyczne ANKH (5 000 zł na Ankh w Filharmonii), Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore” Staszów (5 000 zł na Rekonstrukcję bitwy pod Osiekiem w 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej.
WYDAWNICTWA – wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego – przeznaczono 51 500 zł. Dofinansowanie otrzymały 33 zadania. Wśród nich są m.in. Fundacja Możesz Więcej, Bilcza (4 000 zł na Wydanie czterech numerów magazynu ,,Made in Świętokrzyskie”), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej (2500 zł na Wydanie monografii z okazji obchodów 50 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej), Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce (3 000 zł na Wydanie książki ,,Plotka – rekonstrukcja graficzna pogromu kieleckiego” autorstwa Kristofa Biena.
DZIEDZICTWO – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, ochronie dóbr kultury, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – przeznaczono 39 000 zł. Dofinansowanie otrzymały 23 zadania m. in. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “OMNIBUS”, Niedźwice (4 000 zł na „Ocalić od zapomnienia…”), Fundacja Studio TM, Kielce (3 000 zł na Tytuł „Żywot Człowieka Poczciwego – Konkurs Literacki” w 450. rocznicę śmierci Mikołaja Reja.

Podział dotacji z zakresu kultury