Współpraca regionów w datach

W styczniu 2003r. gościliśmy w naszym regionie 18-osobową delegację ukraińską. W trakcie wizyty przedstawiciele obwodu winnickiego zapoznali się ze strukturą, kompetencjami i organizacją działalności polskich samorządów na wszystkich szczeblach.

W czerwcu 2003r. przebywała w województwie delegacja prezydentów i burmistrzów miast obwodu winnickiego i kijowskiego. W trakcie spotkania z władzami regionu poruszony został temat reformy terytorialnej przeprowadzonej w Polsce oraz kompetencji poszczególnych szczebli samorządów, a także przedstawiono możliwości współpracy obu krajów w zakresie wymiany gospodarczej.

W czerwcu 2005r. w województwie świętokrzyskim przebywała 40osobowa grupa przedstawicieli różnych szczebli władzy wykonawczej, organizacji samorządowych  i masmediów z obwodu winnickiego wraz z nowym, wybranym po pomarańczowej rewolucji Gubernatorem Panem Oleksandrem Dombrowskim na czele. Celem wizyty było zapoznanie samorządowców strony ukraińskiej z zasadami reformy administracyjno-terytorialnej i kompetencjami poszczególnych szczebli samorządów terytorialnych w Polsce.
Goście ukraińscy wzięli udział w uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zwołanej z okazji jubileuszu 15-lecia samorządu terytorialnego. Następnie podczas zorganizowanego seminarium szkoleniowego wszyscy przedstawiciele obwodu winnickiego zapoznali się z zasadami prawnymi funkcjonowania gmin, powiatów, regionów i miast. Reprezentantom regionu winnickiego przedstawione zostały także zagadnienia wykorzystania funduszy strukturalnych w naszym regionie.
Teoretyczna wiedza nt. kompetencji poszczególnych szczebli samorządów województwa została poparta praktyką podczas dwóch dni wizyt poszczególnych przedstawicieli różnych szczebli władzy wykonawczej z terenu obwodu winnickiego odpowiednio w gminach, powiatach i miastach województwa świętokrzyskiego. Reprezentanci szczebla obwodowego gościli w Urzędzie Marszałkowskim oraz wzięli udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, zwiedzili instytucje z obszaru swojego zainteresowania – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gościli w siedzibach firm EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego oraz Pegaz.

We wrześniu 2005r. odbyło się forum, polegające na prezentacji obwodu winnickiego na terenie województwa świętokrzyskiego. Całość przedsięwzięcia składała się z dwóch płaszczyzn – płaszczyzny „wymiany doświadczeń” (czyli pięciu paneli dyskusyjnych nt.: „Gospodarka i biznes”, „Reforma  administracyjno-terytorialna”, „Kultura, sport i turystyka”, „Szkoła wyższa, oświata i nauka” oraz „Ochrona zdrowia i środowiska”) oraz z płaszczyzny, którą można określić jako „prezentację artystyczną obwodu winnickiego”. Efektem przeprowadzenia forum w województwie świętokrzyskim oprócz zacieśnienia wzajemnych stosunków są wymierne efekty w postaci nawiązanych kontaktów gospodarczych i kulturalnych pomiędzy organizacjami i firmami z obu naszych regionów. Podczas wizyty poruszano bowiem wielokrotnie problematykę wspólnych inwestycji i zaplanowanych w najbliższej przyszłości rozwiązań biznesowych oraz ulokowania inwestycji firm świętokrzyskich na terenie obwodu winnickiego. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że firmy Barlinek i Cersanit inwestować będą na terenie obwodu. Dalszy rozwój współpracy na poziomie firm będzie zależeć od zaangażowania samych przedsiębiorców. Województwo świętokrzyskie wraz z obwodem winnickim podpisali kolejny dokument planujący działania w zakresie realizacji współpracy na rok 2006.  
   
W grudniu 2005r. władze województwa świętokrzyskiego spotkały się z przedstawicielami kadry kierowniczej rejonowych jednostek administracyjnych obwodu ługańskiego. Podczas wizyty delegaci dyskutowali o kompetencjach marszałka, województwa i sejmiku, a przedstawiciele władz dzielili się doświadczeniem w zakresie realizacji reformy administracyjnej.

W roku 2006 został zrealizowany projekt pn. „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego”, którego część polska współfinansowana była z środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód: „Partnerstwo bez granic”, a część ukraińska z Fundacji Sorosa. Na realizację polskiej części projektu Fundacja przekazała dotację w wysokości 25 tys. zł. Ostateczny wkład województwa zamknął się w kwocie prawie 11 tys. zł. Własny wkład finansowy wniosły również jednostki samorządowe uczestniczące w projekcie (diety, koszty transportu: ponad 1,5 tys. zł).
Dzięki realizacji projektu opracowany został modelowy tekst strategii współpracy jednostek terytorialnych obu regionów. Dodatkowo, każda z partnerskich jednostek terytorialnych (Kielce – Winnica; Busko-Zdrój – Chmielnik; Solec Zdrój – Niemirow; Radoszyce – Tomaszpol; Zagnańsk – Stryżawka) przygotowała własne dokumenty strategiczne. Wyciągi ze strategii lokalnych zamieszczone zostały w strategii modelowej i stanowią przykłady dobrych praktyk.
– Województwo świętokrzyskie w roku 2006 wzięło także udział w realizacji projektu „Podniesienie zdolności administracji regionalnej na Ukrainie w zakresie strategicznego zarządzania regionem”, realizowanego przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Pomoc w realizacji świętokrzyskiej części projektu polega na organizacji w naszym regionie wizyty studialnej z uwzględnieniem spotkań tematycznych dla przedstawicieli obwodu winnickiego.

W roku 2006 województwo partnerowało obwodowi winnickiemu w realizowanym przez stronę ukraińską projekcie „Rozwój samorządów lokalnych przez partnerstwo jednostek terytorialnych” (dotacja uzyskana z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Projekt polegał na organizacji w grudniu 2006 roku wizyty studialnej do obwodu winnickiego przedstawicieli województwa oraz jednostek terytorialnych z jego terenu (jednostki terytorialne, które uczestniczyły w projekcie „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego”) w celu wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń współpracy lokalnych jednostek terytorialnych Ukrainy i Polski.