Współpraca Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego

Współpraca Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego

Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.


Związki między Województwem Kieleckim a Obwodem Winnickim datuje się na rok 1958, kiedy to podpisany został przez ówczesne władze obu regionów list intencyjny o współpracy.


Rzeczywiste kontakty z Obwodem Winnickim zapoczątkował jednak Urząd Wojewódzki byłego Województwa Kieleckiego w styczniu 1995 roku. Urząd Marszałkowski po przejęciu kompetencji współpracy z zagranicą renegocjował umowę podpisaną przez Wojewodę. W tym celu w dniach 23-24 czerwca 1999r. zorganizowane zostało Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe poświęcone m.in. wymianie doświadczeń we wprowadzaniu reform administracyjnych, integracji europejskiej, współpracy międzyregionalnej Polski i Ukrainy. Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Obwodem Winnickim podpisano w dniu 23 września 1999 roku.


Współpraca w latach 2000 ��” 2002 polegała na realizacji dwóch znaczących przedsięwzięć. Zorganizowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim I Forum Miast Partnerskich Polska-Ukraina. Głównym zadaniem forum było podzielenie się z gośćmi z Ukrainy doświadczeniami w reformowaniu  struktury administracyjnej Polski.
Dwa lata później, w lutym 2002 r., została zorganizowana Polsko-Ukraińska Misja Gospodarcza, podczas której nawiązano współpracę na poziomie samorządów gospodarczych między Staropolską Izbą Przemysłową- Handlową a Winnicką Izbą Przemysłową-Handlową.
Kontakty pomiędzy województwem świętokrzyskim i obwodem winnickim sukcesywnie ulegały intensyfikacji. W  dniach 1-3 lipca 2003 r. w obwodzie winnickim przebywała delegacja z województwa świętokrzyskiego w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój oraz Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem wizyty było przedstawienie możliwości aplikowania strony ukraińskiej o bezzwrotne środki na realizację projektów kulturalnych.
Zintensyfikowały się również kontakty pomiędzy jednostkami terytorialnymi obu regionów. Umowy o współpracy podpisały gminy i miasta z obu regionów.
Rozpoczęła się również intensywna współpraca organizacji pozarządowych, firm czy uczelni.
W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP roku 2004 Rokiem Polskim na Ukrainie, Województwo Świętokrzyskie zrealizowało Regionalny Program Kulturalno-Gospodarczy Województwa Świętokrzyskiego w Obwodzie Winnickim. Projekt realizowany był w dniach 7-8 października 2004 roku i składał się z dwóch równolegle realizowanych części, tj.: I ��” Prezentacji Ogólnoregionalnej i II ��” Misji Gospodarczej. Celami części I było:
– wypracowanie szczegółowego i konkretnego harmonogramu realizacji umowy o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim na rok 2005 w ramach 4 paneli dyskusyjnych o tematyce: „Kultura i sztuka”, „Edukacja i regionalizm”, „Gospodarka i finanse” oraz „Turystyka”. Dokument ten został podpisany przez obie strony po zakończeniu obrad w dniu 8 października br.
– wielopłaszczyznowa prezentacja regionu świętokrzyskiego zarówno w ramach paneli dyskusyjnych dla ograniczonego grona odbiorców, jak również w formie występów zespołów śpiewno-tanecznych, koncertu muzyki jazzowej oraz wystawy etnograficznej (skierowanych do szerszej grupy widzów).
Zasadniczym celem części II było umożliwienie nawiązania współpracy organizacjom i firmom z obu regionów.


W czerwcu 2005 roku w województwie świętokrzyskim przebywała grupa przedstawicieli różnych szczebli władzy wykonawczej, organizacji samorządowych, masmediów z Obwodu Winnickiego z nowym, wybranym po pomarańczowej rewolucji Gubernatorem Panem Oleksandrem Dombrowskim na czele.
Pierwszego dnia wizyty goście ukraińscy wzięli udział w uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zwołanej z okazji jubileuszu 15-lecia samorządu terytorialnego. Drugiego dnia pobytu podczas zorganizowanego seminarium szkoleniowego wszyscy przedstawiciele obwodu winnickiego zapoznali się z zasadami prawnymi funkcjonowania gmin, powiatów, regionów i miast. Reprezentantom regionu winnickiego przedstawione zostały także zagadnienia wykorzystania funduszy strukturalnych w naszym regionie.
Teoretyczna wiedza nt. kompetencji poszczególnych szczebli samorządów województwa została poparta praktyką podczas dwóch dni wizyt poszczególnych przedstawicieli różnych szczebli władzy wykonawczej z terenu obwodu winnickiego odpowiednio w gminach, powiatach i miastach województwa świętokrzyskiego. Reprezentanci szczebla obwodowego gościli w Urzędzie Marszałkowskim oraz wzięli udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, zwiedzili instytucje z obszaru swojego zainteresowania ��” Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gościli w siedzibach firm EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego oraz Pegaz, zwiedzili siedziby regionalnych gazet i telewizji.
Ostatniego dnia wizyty goście ukraińscy odwiedzili Świętą Katarzynę i Bodzentyn, gdzie wzięli udział w konferencji i uroczystym odbiorze projektu pod nazwą Rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego realizowanego w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza.


W roku 2005 – Roku Ukrainy w Polsce – odbyło się podobne do zeszłorocznego forum, polegające tym razem na prezentacji obwodu winnickiego na terenie województwa świętokrzyskiego. Goszcząca w dniach 1-5 września br. delegacja z terenu obwodu zaprezentowała swoje walory kulturalno-gospodarcze podczas zorganizowanego Forum, a także podczas koncertów muzyki wokalnej i tanecznej organizowanych w Kielcach (Amfiteatr Kadzielnia, duża scena Kieleckiego Centrum Kultury), w Busku Zdroju (Uzdrowisko Marconi) czy w Pińczowie podczas Dożynek Wojewódzkich. Całość przedsięwzięcia składała się z dwóch płaszczyzn ��” płaszczyzny „wymiany doświadczeń” (czyli pięciu paneli dyskusyjnych nt.: „Gospodarka i biznes”, „Reforma  administracyjno-terytorialna”, „Kultura, sport i turystyka”, „Szkoła wyższa, oświata i nauka” oraz „Ochrona zdrowia i środowiska”) oraz z płaszczyzny, którą można określić jako „prezentację artystyczną obwodu winnickiego”. Oprócz wspomnianych występów artystycznych goście Ukraińscy przywieźli ze sobą obrazy artystów współczesnych oraz fotogramy przedstawiające wydarzenia w czasów pomarańczowej rewolucji.
Efektem przeprowadzenia Forum w województwie świętokrzyskim oprócz zacieśnienia wzajemnych stosunków są wymierne efekty w postaci nawiązanych kontaktów gospodarczych i kulturalnych pomiędzy organizacjami i firmami z obu naszych regionów. Podczas wizyty poruszano bowiem wielokrotnie problematykę wspólnych inwestycji i zaplanowanych w najbliższej przyszłości rozwiązań biznesowych oraz ulokowania inwestycji firm świętokrzyskich na terenie obwodu winnickiego. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że firmy Barlinek i Cersanit inwestować będą na terenie obwodu. Dalszy rozwój współpracy na poziomie firm będzie zależeć od zaangażowania samych przedsiębiorców. Województwo świętokrzyskie wraz z obwodem winnickim podpisali kolejny dokument planujący działania w zakresie realizacji współpracy na rok 2006.


W roku 2005 województwo świętokrzyskie zaprezentowało się podczas Targów PLASTUKRAINA w Kijowie, organizowanych przez Targi Kielce.


W roku 2006 został zrealizowany projekt pn. „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego”, którego część polska współfinansowana była z środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód: „Partnerstwo bez granic”, a część ukraińska z Fundacji Sorosa. Na realizację polskiej części projektu Fundacja przekazała dotację w wysokości 25 tys. zł. Ostateczny wkład województwa zamknął się w kwocie prawie 11 tys. zł. Własny wkład finansowy wniosły również jednostki samorządowe uczestniczące w projekcie (diety, koszty transportu: ponad 1,5 tys. zł).
Dodatkowo Fundacja dofinansowała transport delegacji polskich samorządowców do obwodu winnickiego (pierwsza faza projektu/pierwsza wizyta studyjna) w kwocie prawie 5 tys. zł.
Dzięki realizacji projektu opracowany został modelowy tekst strategii współpracy jednostek terytorialnych obu regionów. Dodatkowo, każde z partnerstw jednostek terytorialnych przygotowało własne dokumenty strategiczne. Wyciągi ze strategii lokalnych zamieszczone zostały w strategii modelowej i stanowią przykłady dobrych praktyk.
Tekst strategii w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Województwa Świętokrzyskiego: www.sejmik.kielce.pl
Dzięki projektowi nawiązana została współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi – Podolskie Centrum Praw Człowieka efektywnie realizuje projekty z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.


Województwo świętokrzyskie w roku 2006 wzięło udział w realizacji projektu „Podniesienie zdolności administracji regionalnej na Ukrainie w zakresie strategicznego zarządzania regionem”, realizowanego przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Pomoc w realizacji świętokrzyskiej części projektu polega na organizacji w naszym regionie wizyty studialnej z uwzględnieniem spotkań tematycznych dla przedstawicieli obwodu winnickiego.


W roku 2006 województwo partnerowało obwodowi winnickiemu w realizowanym przez stronę ukraińską projekcie „Rozwój samorządów lokalnych przez partnerstwo jednostek terytorialnych” (dotacja uzyskana z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Projekt polegał na organizacji w grudniu 2006 roku wizyty studialnej do obwodu winnickiego przedstawicieli województwa oraz jednostek terytorialnych z jego terenu (jednostki terytorialne, które uczestniczyły w projekcie „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego”) w celu wymiany najlepszych praktyk w obszarze współpracy jednostek terytorialnych Ukrainy i Polski.


Rok rocznie mają miejsce wizyty władz obwodu winnickiego w związku z przedsięwzięciami realizowanymi na terenie województwa świętokrzyskiego (dożynki wojewódzkie, święto niepodległości). Województwo wspiera działania mające na celu poszerzenie współpracy polsko-ukraińskiej prowadzone przez organizacje z terenu województwa. Tak na przykład w grudniu 2006 roku na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowskiej w województwie gościła 15-osobowa grupa dzieci z Ukrainy. Jednodniowy pobyt w Kielcach został zorganizowany i sfinansowany przez Urząd Marszałkowski. Dzieci spotkały się z marszałkiem województwa, który wręczył im drobne upominki, zwiedziły najciekawszych miejsca stolicy regionu, gościli również na basenie Perła w Nowinach.