X edycja Konkursu Kryształowej Koniczyny

Województwo Świętokrzyskie przystąpiło do X edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny o nagrodę imienia Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans`a. Konkurs skierowany jest do osób zaangażowanych w rozwój edukacji na obszarach wiejskich, poświęcających swój czas, kwalifikacje i umiejętności mieszkańcom wsi.

Ideą konkursu jest wyróżnienie i uhonorowanie osób, które swoją aktywną działalnością przyczyniły się do rozwoju i integracji lokalnego środowiska wiejskiego. Beneficjentami nagrody mogą więc być: pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych, uczelni; członkowie organizacji pozarządowych; wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich; nauczyciele szkół rolniczych i szkół wiejskich podstawowych i ponad podstawowych; doradcy rolniczy; pracownicy jednostek obsługujących rolnictwo; pracownicy i członkowie samorządów, sołtysi, wójtowie i burmistrzowie działający na terenach obszarów wiejskich.

Zachęcamy do upowszechnienia idei konkursu wśród osób działających w wyżej wymienionym zakresie i zgłaszania kandydatur do X Konkursu Kryształowej Koniczyny. Stosowne dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 9 lipca br. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu (piętro I, pokój 146).

Kapituła Konkursu wyróżni trzy najbardziej zasłużone osoby, które otrzymają nagrody pieniężne oraz statuetki – Kryształową Koniczynę. Nominowani do nagrody zostana uhonorowani nagrodami rzeczowymi, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dostaną dyplomy i upominki.

Karty zgłoszeniowe oraz regulamin Konkursu są dostępne pod adresem  http://www.fundacja4h.org.pl/