Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2010 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./. Celem konkursu ofert będzie powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa w II półroczu 2010 pn.:

1. Organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo. Udział reprezentantów Województwa w imprezach krajowych i międzynarodowych –200.000,00 zł.
2. Doposażenie reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego w stroje sportowe uczestniczącej w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych, sportach halowych i sportach letnich – 50.000,00 zł.
3. Realizacja zadań wynikających z Programu –„Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich” – 200.000,00 zł przyjętego uchwałą
Nr XXXIV/579/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 roku.

Zadania powinny być zrealizowane do dnia 20 grudnia 2010 roku.

Łączna kwota dotacji /powierzenia lub wsparcia/ w roku 2010 na realizację w/w zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 450.000,00 zł. /czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Dokumenty do pobrania: