Ruszył nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku

Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu 5 milionów złotych wsparcia w formie pomocy rzeczowej w ramach II edycji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku”. Wnioski można składać do 31 sierpnia.

Celem Programu jest tworzenie w regionie świętokrzyskim warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce ich zamieszkania i pobierania nauki szkolnej. Szczególny nacisk położony jest na: nabycie i rozwój u uczniów umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z komputera i Internetu, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz kształcenie umiejętności rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego. 
Również nauczyciele będą mogli doskonalić swój warsztat w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Beneficjentami Programu mogą być szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych kształcące dzieci i młodzież w systemie dziennym oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z obszaru objętego Programem prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy wypełnić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Można je składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 r.” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (25-502 Kielce Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2, I p., pokój nr 147) w godz. od 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą na ww. adres.
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia  2010 r.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego.
Szczegółowych informacji udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki
ul. Paderewskiego 34a
tel. (041) 341-69-07, 341-69-09, fax (041) 344-36-11
e-mail: mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl oraz jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl

Dokumenty: