„Świętokrzyski Racjonalizator” 2010 – II edycja

„Świętokrzyski Racjonalizator” to Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw innowacyjnych w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenia można składać do 30 września br.

W Konkursie są rozpatrywane rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję Konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję Konkursu.

W Konkursie mogą uczestniczyć, posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie Województwa Świętokrzyskiego:

a) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą
b) mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
c) uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe
d) ośrodki transferu technologii
e) inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.

Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej:

a) za patent/prawo ochronne:
– Nagroda Główna – 5 000 zł brutto
– Wyróżnienie – 3 000 zł brutto
b) za zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego:
– 500 zł brutto.

Zgłoszone wnioski ocenia Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Wymagane dokumenty w edycji 2010 należy składać do 30 września br. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Konkursu.

Sekretariat Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, pokój nr 17
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: 041 342 15 50
Fax: 041 342 10 38