Partnerstwo Srodowisko Dla Rozwoju

XII Posiedzenie Plenarne Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

W dniach 9 i 10 grudnia 2020 roku odbywa się ogólnopolskie XII Posiedzenie Plenarne Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w formie on-line, którego koordynatorem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego będący członkami 8 z poniższych grup roboczych, uczestniczą w spotkaniu.


W ramach Sieci funkcjonuje 10 Grup Roboczych:

  • Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko,
  • Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej,
  • Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki,
  • Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027,
  • Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami,
  • Grupa Robocza ds. Hałasu,
  • Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych,
  • Grupa Robocza ds. Szkód w Środowisku,
  • Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu,
  • Grupa Robocza ds. Zielonych Zamówień Publicznych.

Celem posiedzenia jest omówienie realizacji w 2020 r. zadań z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, a także omówienie planu działań na 2021 rok.  W ramach spotkań Grup Roboczych pracownicy Departamentu poszerzają swoja wiedzę w obszarze poszczególnych komponentów środowiska, a także omawiają kwestie problematyczne, wynikające z szeregu ustaw regulujących te zagadnienia.