Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - budynek główny

XXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

14 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 odbędzie się XXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady w systemie hybrydowym (stacjonarnie i zdalnie) prowadzone będą w Sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Transmisja sesji będzie dostępna na stronie internetowej województwa www.swietokrzyskie.pro, a także a także kanale YouTube.  

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
 2. Wręczenie nominacji stypendialnych reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
 5. Wybór sekretarzy obrad.
 6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 7. Informacja Marszałka Województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku:
  1. wystąpienie Marszałka Województwa p. Andrzeja Bętkowskiego:  – prezentacja Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku,
  2. stanowiska komisji Sejmiku,
  3. debata nad Raportem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – p. Grzegorza Banasia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 rok:
  1. wystąpienie Marszałka Województwa – p. Andrzeja Bętkowskiego:
   • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  2. wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej:
   • przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
  1. przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – p. Agatę Binkowską Opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
  2. odczytanie przez Przewodniczącego Sejmiku – p. Andrzeja Prusia Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
  3. dyskusja,
  4. głosownie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa p. Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej p. Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Osiek na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego tj. nożyco-rozpieracza i węża hydraulicznego dla OSP w Długołęce:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa p. Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego p. Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia;
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa p. Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/354/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej;
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa – p. Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej:
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej p. Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie XXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie internetowej województwa a także kanale internetowej telewizji Urzędu w serwisie YouTube