Jacek Sabat I Magdalena Kusztal

Z obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Przeprowadzonym zdalnie, za pomocą systemu eSesja, obradom Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przewodniczyła radna Agnieszka Buras. W posiedzeniu uczestniczył Tomasz Jamka członek Zarządu Województwa.

Na wstępie obrad Komisja przyjęła “Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021”.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

W przygotowanej „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021” ujęto sytuację szkół i innych jednostek oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz inne działania w zakresie oświaty zrealizowane w okresie roku szkolnego 2020/2021.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z wynikami wdrożenia planu naprawczego w świetle audytu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Poza porządkiem obrad Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wraz z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wspólne prowadzenie tej instytucji zapewni lepsze warunki rozwoju, przyczyni się do podniesienia znaczenia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Finalnie nastąpi podpisanie umowy o współprowadzeniu Muzeum przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwo Świętokrzyskie. Przedstawione rozwiązanie będzie skutkować stworzeniem stabilniejszych podstaw funkcjonowania Muzeum zarówno w zakresie finansowym, jak i zarządczym.

Galeria zdjęć