Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Tematem obrad Komisji Samorządu Terytorialnego było powołanie nowego składu Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na sytuację pandemiczną posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym za pośrednictwem systemu eSesja.

Radni Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. W skład Komisji Odznaki wchodzą przedstawiciele władz samorządowych oraz środowisk naukowych, gospodarczych i kulturalnych województwa świętokrzyskiego. Osoby wymienione w uchwale potwierdziły swój udział w pracach Komisji Odznaki. Aktualizacja składu komisji, ustalonego Uchwałą Nr XXIV/338/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, uwzględnia poniższe zmiany:

 • Pana Macieja Lisa – Przewodniczącego Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej zastąpił mjr Zbigniew Mielczarek,
 • Panią Zofię Mogielską – Przewodniczacą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji zastąpiła Pani Veronika Kurdybakha,
 • Pan Grzegorz Świercz wchodzi w skład Komisji jako przedstawiciel Sejmiku w związku z rozwiązaniem klubu radnych Świętokrzyscy Samorządowcy.

Skład osobowy Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, po dokonaniu zmian, przedstawia się następująco:

 1. Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji Odznaki;
 2. Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa;
 3. Mieczysław Gębski – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku,
 4. Henryk Milcarz – przedstawiciel Sejmiku, Wiceprzewodniczący Sejmiku;
 5. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej;
 6. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 7. Robert Jaworski – Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;
 8. Jerzy Kolarz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego;
 9. mjr Zbigniew Mielczarek – członek Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej, Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
 10. Dr inż. Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach;
 11. Marcin Perz – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.;
 12. Sławomir Micek – Wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki;
 13. Stanisław Nyczaj – Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich;
 14. Veronika Kurdybakha – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji;
 15. Marek Bogusławski – przedstawiciel Sejmiku, Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 16. Andrzej Swajda – przedstawiciel Sejmiku, Przewodniczący Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe;
 17. Dr n. med. Grzegorz Świercz – przedstawiciel Sejmiku.

Skład osobowy Komisji Odznaki ustala się na okres od podjęcia niniejszej uchwały do końca VI kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.