Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 18 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 18 LIPCA

617 osób w wieku  powyżej 30 lat,  pozostających bez zatrudnienia co najmniej rok, skorzysta z nowych form wsparcia i aktywizacji zawodowej. Rozpoczyna się realizacja 8 nowych projektów, w ramach których długotrwale bezrobotni przejdą kwalifikację zawodową, kursy, staże i znajdą zatrudnienie. Wicemarszałek województwa Renata Janik przekazała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach umowy 8 instytucjom, które będą szkolić i prowadzić doradztwo.

9 764 437 zł – to łączna wartość ośmiu projektów, które będą w tym roku realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób powyżej 30. roku życia, długotrwale pozostających bez pracy. Pomoc i wsparcie zawodowe będą świadczyć doświadczone instytucje, w większości związane ze świętokrzyskim rynkiem pracy, z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz Krakowa.

Szkolenia i specjalistyczne kursy dla długotrwale bezrobotnych, a także staże mają skutkować co najmniej 45-procentową efektywnością zatrudnieniową w postaci podpisanych umów o pracę. Poza nauką konkretnego zawodu, beneficjenci otrzymają także wiedzę, jak poruszać się na rynku pracy i skutecznie poszukiwać zatrudnienia. Projekty zostaną sfinansowane ze środków PRO WŚ.

Z danych statystycznych wynika, że poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim spada. W czerwcu br. liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zmniejszyła się o 1045 osób, zmalała także liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych. Wzrasta natomiast liczba ofert pracy, zgłaszanych głównie przez przedsiębiorców z sektora prywatnego. Tylko w czerwcu br. w świętokrzyskim poszukiwano ponad 2,5 tysiąca pracowników.

***

Obradować będą Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą; Samorządu Terytorialnego; Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Edukacji, Kultury i Sportu. W posiedzeniach poszczególnych Komisji uczestniczyć będą wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek, Marek Bogusławski i Marek Jońca.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku obrady rozpocznie godz. 8.30 (sala 102, Urząd Marszałkowski). Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.
 5. Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 6. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2018/2019.
 7. Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
 8. Informacja dotycząca sytuacji w zakresie transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim, a także możliwych do podjęcia przez Samorząd Województwa działań zmierzających do zwiększenia jego dostępności i poprawy koordynacji.

Komisja Samorządu Terytorialnego Sejmiku obrady rozpocznie godz. 12.00 (sala 102, Urząd Marszałkowski). Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad występowania mieszkańców województwa świętokrzyskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
 2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2018/2019 r.
 3. Wyrażenie opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku, godz. 13.00, (sala 102, Urząd Marszałkowski). Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń́ o łącznej powierzchni 115,49 m2.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody “Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyjęcia Regulaminu w/w Nagrody.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, godz. 15.00, w sali nr 102, (sala 102, Urząd Marszałkowski). Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako wspólnej instytucji kultury.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Skarżysku- Kamiennej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu.