Img 6683

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 6 – 7 GRUDNIA

Na zaproszenie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców marszałek Andrzej Bętkowski był gościem tradycyjnego spotkania opłatkowego.

***

Marszałek Andrzej Bętkowski będzie także gościem uroczystości Barbórkowych Nordkalk Sp. z o. o., które odbędą się w Podzamczu Piekoszowskim (godz. 16.00).

***

 

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik i członka Zarządu Województwa Marka Bogusławskiego obradować będą Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Budżetu i Finansów, godz. 10:30 (sala 102, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

Część I:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020.

Część II godz. 12.00 wspólna z Komisją Strategii Rozwoju Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki (odesłany przez Sejmik do Komisji).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. “Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, godz. 12:00 (sala 102, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Porządek obrad:

Część I – wspólna z Komisją Budżetu i Finansów:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki (odesłany przez Sejmik do Komisji).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r., w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącym Partnerami w projekcie pn. “Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Część II:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r. (odesłany przez Sejmik do Komisji).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2020 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej „POLREGIO spółka akcyjna”.
 4. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
 5. Informacja dotycząca Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 6. Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („INPLAMED WŚ”), współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020.
 7. Informacja dotycząca realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”), współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2020.

***

Uroczysta zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z Kielc odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (godz. 15.30). Gościem wydarzenia, na zaproszenie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, będzie wicemarszałek Renata Janik.

***

W Sandomierzu Marek Jońca, członek Zarządu Województwa będzie gościem spotkania otwierającego powołanie Rady Społeczno – Gospodarczej. Celem Rady będzie opiniowanie i doradztwo w zakresie spraw związanych z rozwojem ekonomiczno – gospodarczym miasta Sandomierz i powiatu sandomierskiego, odpowiadające na zapotrzebowaniu rynku pracy i sektorów gospodarki, współpraca pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu i samorządu, jak również wypracowanie autonomicznych poglądów na temat najważniejszych, strategicznych zagadnień społeczno – gospodarczych.

***

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (godz. 10.30) pod przewodnictwem Mariusza Goska, członka Zarządu Województwa spotka się Zespół ds. opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w województwie świętokrzyskim.

 

7 grudnia

Marszałek Andrzej Bętkowski będzie gościem uroczystego przekazania nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce, gm. Mirzec (godz. 14.00).

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej marszałek Andrzej Bętkowski będzie także gościem spotkania wigilijnego (godz. 16.00, Tęczowy Młyn Kielce).

Mnóstwo zabawy, prezentów i słodkości czekać będzie na dzieci z gminy Zagnańsk podczas zabawy mikołajkowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie (godz. 14.00). Gościem wydarzenia będzie wicemarszałek Renata Janik.

Wicemarszałek Renata Janik będzie gościem inauguracyjnego spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Belnie, gm. Zagnańsk (godz. 16.00).

W sobotę, w Krytej Pływalni przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (początek godz. 11.00) odbędą się Mikołajkowe Zawody Pływackie dla dzieci. Gościem wydarzenia będzie Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa, który wręczy dzieciom upominki.