Warsztaty Projektowe

Zapraszamy na warsztaty dotyczące tworzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego przygotowania projektów w konkursie z Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych” RPOWŚ 2014-2020. Konkurs umożliwia tworzenie dziennych domów opieki medycznej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Warsztaty odbędą się 20 lutego 2020 r. w godz. 9 – 14 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).
Konkurs z Podziałania 9.2.3 umożliwia tworzenie dziennych domów opieki medycznej, które powinny stanowić przejściową formę opieki nad pacjentem w okresie pomiędzy wypisaniem go ze szpitala, a stałym pobytem w domu. Pacjenci, przebywający w DDOM w okresie rekonwalescencji, będą mogli korzystać m. in. z usług lekarzy specjalistów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, a także z doradztwa w doborze sprzętu medycznego, ze szkoleń w zakresie samoopieki itd. Planowane, łączne dofinansowanie projektów w ramach konkursu to ponad 7,4 mln zł.
Nabór projektów będzie trwał od 24 lutego do 13 marca 2020 r.
Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej oraz informacje niezbędne do przygotowania projektów zawiera ogłoszenie o konkursie z Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014- 2020.
W trakcie warsztatów omówione zostaną:
– regulamin konkursu z Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014- 2020,
– przebieg i kryteria weryfikacji wniosków o dofinansowanie, stosowane przez Komisję Oceny Projektów,
– zasady tworzenia budżetu projektu, w tym poszczególne kategorie wydatków,
– wszelkie pytania i wątpliwości uczestników warsztatów, dotyczące tworzenia projektu w ramach konkursu z Poddziałania 9.2.3.
Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny,
Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.