Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych – trwa dodatkowy konkurs RPOWŚ 2014-2020

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych – trwa dodatkowy konkurs RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dodatkowego naboru projektów wspierających szkolnictwo zawodowe. Spotkanie, będzie poświęcone konkursowi z Podziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 28,5 mln zł.  Warsztaty odbędą się 25 czerwca 2019 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).


Aktualnie ogłoszony konkurs skierowany jest do obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Nabór projektów będzie prowadzony od 8 do 16 lipca 2019 r.
Konkursy umożliwia m. in.:
– realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów,
– realizację zajęć teoretyczno – praktycznych, specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów,
– rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,
– doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
– zakupy nowoczesnego wyposażanie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego.
Dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, jest już dostępna na portalu RPOWŚ 2014-2020 w ogłoszeniu o konkursie dla Poddziałania 8.5.1.
Program warsztatów przewiduje:
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie,
– prezentację kluczowych zapisów regulaminu konkursu z Poddziałania 8.5.1,
– omówienie przebiegu i kryteriów oceny projektów przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS,
– omówienie zasad tworzenia budżetu projektu.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie niezbędnych informacji w tej sprawie.
Informujemy, iż dane osobowe uczestników szkolenia, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

Lokalizacja