1

Zawarte zostały kolejne umowy na dofinansowanie obiektów kultury na terenach wiejskich

W czwartek, 30 grudnia w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyło się uroczyste podpisanie piętnastu umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, radna Sejmiku Magdalena Zieleń oraz przedstawiciele świętokrzyskich gmin i instytucji kultury.

Jest to kolejny etap zawierania umów pomiędzy Samorządem Województwa a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

– Beneficjenci otrzymają średnio po około 500 tys. złotych, ale są też gminy, które otrzymały dofinansowanie na realizację kilku zadań w ramach tego działania w łącznej kwocie około 2,5 mln złotych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – Bardzo nam zależ na zrównoważonym rozwoju województwa, dlatego bardzo ważne jest, by tego rodzaju wsparcie docierało na tereny wiejskie. Często powtarzam, że wiejskość to polskość, to kultywowanie tradycji i pielęgnowanie polskiej kultury. Ale żeby tę kulturę pielęgnować, mieszkańcy świętokrzyskich wsi muszę mieć stosowne miejsca, w których mogą się spotykać, integrować i kultywować to, co w ich sołectwie czy gminie jest wartościowe i istotne – dodaje marszałek.

– Jeśli chodzi o powiat ostrowiecki, powiat szczególnie mi bliski, ponieważ w nim mieszkam, dofinansowanie otrzymały gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów i Kunów. Środki przeznaczone zostaną na budowę, przebudowę lub rozbudowę oraz doposażenie świetlic wiejskich. Jest to bardzo wartościowa inicjatywa! Ilokrotnie biorę udział w imprezach czy spotkaniach na terenach wiejskich, mieszkańcy zawsze podkreślają wagę takich miejsc dla lokalnego życia kulturalnego i społecznego. Bo świetlice wiejskie to nie tylko obiekty, w których mieszkańcy mogą się spotkać, ale przede wszystkim miejsca, w których odbywa się swoista wymiana doświadczeń, gdzie mogą podpatrywać nawzajem swoje pasje, umiejętności, uzdolnienia – podkreśla radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Zieleń.

Pomoc otrzymała także między innymi Gmina Lipnik w kwocie 363 110 zł na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie, Gmina Zawichost w kwocie 440 632 zł na przebudowę i zakup wyposażenia budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa, a także Gmina Staszów w kwocie 383 660 zł na wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Pałacu w Wiśniowej.

– 23 grudnia w Kielcach zawarte już zostały 34 umowy o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie. Łącznie z dzisiaj podpisanymi umowami pomoc otrzymało 50 wniosków. 9 z nich złożonych zostało przez instytucje kultury dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, zaś 41 złożyły gminy. Łączna wysokość dofinansowania to 18 782 074 złotych – informuje Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Dzięki pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom, na terenie województwa świętokrzyskiego wybudowanych, przebudowanych i wyposażonych zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych obiektów, które będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale przede wszystkim poprawiać będą jakość życia mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społeczne i kulturalne.