Konferencja prasowa wicemarszałek Renaty Janik

113 mln zł z funduszy europejskich na wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w I kwartale tego roku uruchamia kwotę blisko 113 mln zł, przeznaczoną na działania, które będą kompleksowo wspierały osoby niesamodzielne, w tym seniorów, z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Działania dofinansowane z funduszy europejskich obejmą m. in. tych seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także wymagają różnego rodzaju opieki medycznej. O szczegółach poinformowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Renata Janik.

Działania będą prowadzone w dwóch trybach:

 • Konkursowy nabór projektów – już 23 lutego planujemy uruchomić konkursowy nabór projektów, dotyczących kompleksowego świadczenia usług opiekuńczych i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych i seniorów, w którym będą mogły uczestniczyć wszystkie świętokrzyskie gminy, ponadto organizacje pozarządowe, podmioty prywatne itd. Na dofinansowanie projektów zarezerwowaliśmy w tym naborze ponad 52,6 mln zł ( Działanie 9.4 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych”);
 • Projekt strategiczny – w nadchodzących tygodniach uruchomimy projekt strategiczny pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, który będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z 19 gminami powiatu kieleckiego oraz z Miastem Kielce. W projekcie świadczone będą szeroko zakrojone usługi opiekuńcze, medyczne oraz aktywizujące, które docelowo obejmą blisko 3,5 tys. seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego. Ponadto jednym z założeń projektu jest wypracowanie skutecznego systemu koordynowania usług medycznych i społecznych na poziomie gmin. Planowana wartość dofinansowania do projektu to 60,3 mln zł. Aktualnie trwa ocena projektu, prowadzona przez niezależnych ekspertów (tj. spoza Urzędu).

– Zachęcam aby przed startem w konkursie zrobić diagnozę potrzeb, ponieważ wszystko musi być dostosowane do zapotrzebowania mieszkańców na konkretne wsparcie, czy usługę zdrowotną, opiekuńczą. A wachlarz możliwości jest ogromny. Konkurs rusza 23 lutego, a termin składania wniosków mija 2 kwietnia  – mówiła wicemarszałek Renata Janik. –  Dziś Zarząd Województwa przyjął rozstrzygniecie naszego strategicznego projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” i w przyszłym tygodniu rozpocznie się jego realizacja. Ma on wypracować lokalny system współpracy pomiędzy ośrodkami zdrowia, a samorządami,  czyli ośrodkami pomocy społecznej aby wspierać seniorów. Osoby niesamodzielne, w tym seniorzy będą mogli skorzystać m.in. ze specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. A dla aktywnych seniorów zaplanowaliśmy wsparcie trenerów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w ramach takich zajęć jak np.: nordic walking, aquaerobik, joga. Zależy nam na tym aby seniorzy jak najdłużej byli samodzielni, aktywni i cieszyli się życiem – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

W konferencji uczestniczyli także Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jej zastępca Artur Potaczała.

Konkurs dotyczący kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym seniorów – szczegóły:

Nabór projektów konkursowych w ramach Działania 9.4 „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych” ma rozpocząć się 23 lutego i trwać do 2 kwietnia br. W konkursie dostępnych będzie łącznie ponad 52,6 mln zł dofinansowania. O fundusze na wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych będą mogły ubiegać się wszystkie świętokrzyskie gminy, ponadto organizacje pozarządowe, podmioty prywatne itd.

Kogo i jak będzie można wspierać? W projektach będzie można zaplanować kompleksową opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim dla seniorów, ale także dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami – w różnym wieku (w tym również dla dzieci).

Co będzie można robić? Fundusze Europejskie pozwolą na realizację różnorodnych usług opiekuńczych i medycznych, a podstawowe założenie jest takie, aby były one przyjazne i łatwo dostępne dla osób potrzebujących. Będzie to zapobiegać umieszczaniu seniorów i osób niesamodzielnych w placówkach całodobowych (np. Domach Opieki Społecznej). Dlatego w projektach będzie można zaplanować dla osób niesamodzielnych, w tym seniorów, m. in.:

 • usługi asystenckie i opiekuńcze w ramach opieki rodzinnej (domowej) i środowiskowej (blisko miejsca zamieszkania);
 • długoterminową medyczną i pielęgniarską opiekę domową;
 • usługi towarzyszące, takie jak: teleopieka, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, codzienne dowożenie posiłków, a także drobne usługi remontowe, porządkowe, higieniczne – świadczone w domu;
 • rozszerzenie oferty placówek całodobowych (np. Domów Pomocy Społecznej) o usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio w domach seniorów lub blisko ich miejsc zamieszkania;
 • tworzenie nowych placówek dziennego pobytu, świadczących opiekę dla seniorów oraz rozwijanie oferty już istniejących placówek;
 • rozwijanie usług opiekuńczych w ramach mieszkań treningowych lub mieszkań wspomaganych;
 • tworzenie nowych i wsparcie istniejących hospicjów domowych.

Ponadto dla opiekunów osób niesamodzielnych i starszych, przede wszystkim dla członków rodzin, będzie można zapewnić potrzebne wsparcie psychologiczne, a także szkolenia w zakresie prowadzenia prawidłowej opieki. Bardzo ważnym elementem projektów będzie również opieka zastępcza i wytchnieniowa, która pozwoli członkom rodzin, opiekujących się seniorami, na regenerację sił, odpoczynek, zadbanie o własne zdrowie czy załatwienie ważnych spraw.

Dodatkowym, uzupełniającym elementem projektów mogą być również szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe osób profesjonalnie świadczących opiekę długoterminową.

Aktualne nabory dostępne na stronie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Projekt ROPS pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”– szczegółowe informacje:

Planowane dofinansowanie projektu to 60,3 mln zł, a okres realizacji projektu zaplanowano od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2027 r. Podstawą do zaplanowania projektu była diagnoza, przeprowadzona przez ROPS. Wynika z niej m.in., że w 2022 r. w województwie świętokrzyskim mieszkało 340,1 tys. osób w wieku 60+. Oznacza to, że udział osób w wieku 60+ w całej populacji regionu wyniósł 28,9 % i był wyższy o 3 pkt % od średniej dla całej Polski (25,9%). Ponadto, zgodnie diagnozą (dane z projektu) najwięcej seniorów zamieszkiwało w Kielcach oraz powiecie kieleckim, okalającym stolicę województwa:

 • w mieście Kielce w 2022 roku było ponad 56,1 tys. mieszkańców w wieku 60+ co stanowiło 16,5% ogółu populacji 60+ w regionie;
 • w drugim co do wielkości obszarze liczby osób starszych tj. w powiecie kieleckim, odnotowano 48,7 tys. osób – co stanowi 14,3% z ogółu populacji 60+ w województwie świętokrzyskim.

Oznacza to, że blisko 31 % świętokrzyskich seniorów zamieszkuje centrum województwa. To właśnie te dane były główną przesłanką do realizacji projektu ROPS właśnie na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego.

Projekt będzie realizowany przez ROPS w partnerstwie z 19 gminami powiatu kieleckiego i miastem Kielce. W projekcie świadczone będą szeroko zakrojone usługi opiekuńcze, medyczne oraz aktywizujące, które obejmą ok. 3,5 tys. seniorów z tego terenu. W projekcie zaplanowano szereg usług, których oczekują osoby starsze. W poszczególnych gminach, zależnie od potrzeb, wsparcie dla niesamodzielnych seniorów to m. in.:

 • opieka domowa i pomoc w codziennym funkcjonowaniu dla seniorów, wsparcie w kontaktach społecznych poza miejscem zamieszkania, ponadto usługi asystenta dla osób niepełnosprawnych;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, wspomagające proces leczenia osób przewlekle chorych (w tym domowa fizjoterapia oraz rehabilitacja);
 • specjalistyczna opieka dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym psycholog, logopeda, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psychiatra);
 • usługi typu „taxi dla Seniora” (bezpłatny transport dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną) oraz „złota rączka dla Seniora” (pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej w różnorodnych naprawach domowych).

Dla aktywnych seniorów zaplanowano m. in.:

 • wsparcie trenerów, rehabilitantów i fizjoterapeutów w ramach takich zajęć jak np.: nordic walking, aquaerobik, joga, streching, zoomba itp.;
 • spotkania integracyjne (połączone z działaniami prozdrowotnymi, zapobiegającymi utracie kondycji psychofizycznej), ponadto udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, wycieczki do ciekawych miejsc, wykłady specjalistów dotyczące profilaktyki zdrowotnej itp.

Ponadto jednym z założeń projektu jest wypracowanie systemu koordynującego przepływ informacji pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej a gminami i prowadzonymi przez nie Ośrodkami Pomocy Społecznej. Chodzi o to, aby na poziomie każdej gminy powstał system, który będzie „widział” potrzeby osób starszych zarówno jeśli chodzi o kwestie zdrowotne i medyczne, jak i codzienną opieką i wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Po zakończeniu projektu ROPS w dalszej kolejności takie systemy będą mogły u siebie wdrażać gminy z pozostałej części województwa.

Galeria zdjęć