AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę nr XXII/279/20  w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr V/73/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

 

Aktualny harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+:

 

L.p.

Zadanie Podmiot odpowiedzialny Termin realizacji
1. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWŚ 2030+ Sejmik Województwa Świętokrzyskiego I kw. 2019 r.
2. Opracowanie i przyjęcie założeń programowych oraz struktury dokumentu SRWŚ 2030+

 

Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

III kw. 2019 r.
3. Wybór eksperta zewnętrznego, powołanie Zespołu zadaniowego ds. opracowania SRWŚ 2030+ (Zespół Świętokrzyskie 2030+) oraz grup roboczych Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego III kw. 2019 r.
4. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania (raportu monitorującego) z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

III kw. 2019 r.
5. Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego – potencjały, obszary problemowe, trendy rozwojowe Ekspert zewnętrzny, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego III/IV kw. 2019 r.
6. Określenie propozycji wizji i priorytetów rozwoju regionu, celów i projektów strategicznych, opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji SRWŚ 2030+ Zespół Świętokrzyskie 2030+, Grupy robocze, Ekspert, Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego IV kw. 2019 r. –
I kw. 2020 r.
7. Przygotowanie i przyjęcie wstępnego projektu SRWŚ 2030+ Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ekspert zewnętrzny, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego II/III kw. 2020 r.
8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWŚ 2030+ Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego, Ekspert zewnętrzny,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

II/III kw. 2020 r.
9. Przeprowadzenie oceny ex-ante, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SRWŚ 2030+ oraz przeprowadzenie uzgodnień z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

III/IV kw. 2020 r.
10. Przygotowanie i przyjęcie projektu SRWŚ 2030+ uwzględniającego wyniki przeprowadzonych konsultacji, oceny ex-ante, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień wynikających z przepisów ustawowych Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

III/IV kw. 2020 r.
11. Zaopiniowanie projektu SRWŚ 2030+ przez Komisje Sejmiku Województwa

 

Komisje Sejmiku Województwa IV kw. 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia SRWŚ 2030+ Sejmik Województwa Świętokrzyskiego IV kw. 2020 r.
13. Działania informacyjne nt. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w tym organizacja konferencji regionalnych i debat z udziałem środowisk regionalnych, zaangażowanych w politykę rozwoju województwa oraz mieszkańców regionu. Departament właściwy ds. rozwoju regionalnego,

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

I kw. 2019 r. –

IV kw. 2020 r.

 

  • Opis do tabeli

Zestawienie tabelaryczne zawiera aktualny harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, w którego skład wchodzi 13 pozycji uporządkowanych według założonych zadań, podmiotów odpowiedzialnych za realizację oraz terminu realizacji tych zadań.