Uwaga! Projektowane ważne zmiany w przepisach prawa

Szanowni Przedsiębiorcy!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (nr UC81).

Projekt w.w. ustawy wprowadza m.in. zmiany dotyczące:

 • obowiązku wnoszenia tzw. opłaty opakowaniowej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
 • obowiązku osiągania określonych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych odrębnie dla opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz odrębnie dla pozostałych opakowań,
 • przekształcenia organizacji odzysku opakowań w „organizacje odpowiedzialności producentów” oraz ich nowych obowiązków,
 • obowiązku dla wprowadzających produkty w opakowaniach, które są butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów w zakresie zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z zakrętkami i wieczkami
  z tworzyw sztucznych, zawierały udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu na określonym poziomie,
 • wydawania dokumentów DPR i EDPR dotyczących odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych zebranych wyłącznie poza gminnymi systemami gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z pozostałych opakowań, przez dyrektora IOŚ-PIB na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego recykling, eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi.

Poniżej link do omawianego projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12349805/12808299/12808300/dokument516247.pdf

Ważna informacja dla samorządów gminnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (nr UC43) oraz projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (nr 26).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. zmiany dotyczące:

 • definicji odpadów komunalnych (art.1 pkt 3 projektu),
 • nałożenia na gminy obowiązku nie przekraczania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (poziom składowania), w wysokości 30% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2025-2029 (art.2. pkt 3 projektu).
 • Link do projektu: Akt prawny

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych określa:

 • sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia
  i recyklingu,
 • warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.
 • Link do projektu: Akt prawny

Uwaga Przedsiębiorcy! Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, który transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. „dyrektywa plastikowa”).

Projekt ten przewiduje nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców:

 • wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego np. pojemniki na posiłki i napoje,
 •  wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 • prowadzących jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Obowiązki te dotyczą m.in. :

 • zakazu wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego m.in.: sztućców i talerzy, słomek i mieszadełek do napojów, patyczków higienicznych, styropianowych pojemników na posiłki oraz kubków i innych pojemników na napoje oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, od dnia 3 lipca 2021 r.
 • pobierania opłaty od nabywcy jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych lub posiłków w takich opakowaniach przez prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego lub jednostki gastronomiczne , od 3 lipca 2021 r.
 • uiszczania rocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania, transportu i przetwarzania odpadów powstałych z wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, od 3 lipca 2021 r (za wyjątkiem wyrobów tytoniowych z filtrami oraz filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi, które zostaną objęte tym obowiązkiem od 5 stycznia 2023 r.).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw