Plakat Reklamujący Fundusz Kompensacyjny

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Nowym elementem systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia jest kompensacja zdarzeń medycznych. Z dniem  6.09.2023r. utworzono Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu (w przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim).

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 r. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć.

Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta (https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych) (w tym materiały graficzne do pobrania: plakaty oraz banery na strony internetowe).