III otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm).

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 19 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie konkursowe

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania oferty

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Oświadczenie o braku współfinansowania ze środków województwa

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Wzór sprawozdania

Zestawienie dokumentów księgowych