Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

1. Podstawy prawne konsultacji i konsultacji społecznych:

• art. 10 a ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),
• art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
• § 6 Uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r. nr 217, poz. 2537),
• § 5 Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917).

2. Okres prowadzenia konsultacji:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. podjął uchwałę Nr 4498/21/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” i skierowania go do konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dokument został zaopiniowany w formie uchwały przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto udostępniony został w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Przedmiotowe konsultacje prowadzone były w terminie od dnia 5 listopada 2021r. do dnia 15 listopada 2021r.

3. Uczestnicy konsultacji:

a) mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego,
b) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren województwa świętokrzyskiego,
c) Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego,
d) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

4. Wyniki konsultacji:

a) w wyniku przeprowadzonych konsultacji i konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi.
b) Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą Nr 1/2021 z dnia 18 listopada 2021r. pozytywnie zaopiniowała projekt konsultowanego dokumentu,
c) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwałą Nr 12/2021 z dnia 19 listopada 2021r. pozytywnie zaopiniowała projekt konsultowanego dokumentu.

5. Uwagi:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” po rozpatrzeniu i przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro.
W związku z powyższym konsultacje i konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” uznaje się za przeprowadzone.