Kolejna runda rozmów z Komisją Europejską nt. RPO WŚ 2014-2020

Kolejna runda rozmów z Komisją Europejską nt. RPO WŚ 2014-2020

20 października br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie z Komisją Europejską, w ramach pierwszej rundy negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Delegacji Województwa Świętokrzyskiego przewodniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Janusz, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS oraz Stanisław Piskorek, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast za  koordynację rozmów odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W przeciwieństwie do spotkań negocjacyjnych, przeprowadzonych w dniach 1-2 października br., tym razem tematem przewodnim były tzw. „projekty miękkie”, planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozmowy dotyczyły m.in. zabezpieczenia odpowiedniego poziomu alokacji na typy projektów w bezpośredni sposób odpowiadające na zidentyfikowane przez stronę unijną potrzeby w zakresie wzmocnienia efektywności sektora ochrony zdrowia, zapewniające większą dostępność usług opieki nad dziećmi do 3 lat, umożliwiające lepsze dopasowanie oferty edukacji do potrzeb rynku pracy, oraz sprzyjające większemu uczestnictwu osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.

W drugiej części spotkania kontynuowana była dyskusja, zapoczątkowana na początku października, dotycząca części RPO WŚ, w której założono finansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie rozmów poruszone zostały m.in. kwestie, dotyczące warunków finansowania projektów innowacyjnych, kierunków wsparcia inwestycji w sektorze transportu oraz ochrony środowiska, jak również planowanych typów przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie potencjału regionu w dziedzinie kultury oraz turystyki opartej o zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Następna tura negocjacji odbędzie się w listopadzie w Brukseli. Będzie miała formułę ściśle bilateralnych rozmów pomiędzy polskimi regionami a Komisją Europejską, reprezentowaną przez DG Regio oraz DG Employment.