Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.” Konsultując Program, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, a także wykorzystać  zaproponowane przez Państwa wskazówki i uwagi tak, aby Program współpracy w roku 2019 r. w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, w dniu   12.10.2018 r. przyjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na  2019 rok.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 22.10.2018 r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy”
fax: 41/ 344-30-94
e-mail/ rops@sejmik.kielce.pl

Ponadto projekt Programu  dostępny będzie  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Oddziale Polityki Społecznej.

UWAGA: Wskazana w projekcie Programu wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację może ulec zmianie. Zostanie ona ostatecznie określona
w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2019 r.

Uchwała Nr 441218 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.10.2018 r.
Projekt Programu Współpracy na 2019 r.

Formularz do konsultacji