„Liderzy kooperacji” – realizacja projektu w Świętokrzyskiem od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Poczatkowe11

GMINNO – POWIATOWE ZESPOŁY KOOPERACJI

W województwie świętokrzyskim powołanych zostało 8 Gminno – Powiatowych Zespołów Kooperacji (G-PZK) z gmin i powiatów rekomendowanych do udziału w projekcie pn. „Liderzy kooperacji”, tj.:
• powiatu jędrzejowskiego: Gmina Oksa, Gmina Wodzisław;
• powiatu kieleckiego: Gmina Bieliny, Gmina Łopuszno;
• powiatu ostrowieckiego: Gmina Bodzechów;
• powiatu sandomierskiego: Gmina Łoniów;
• powiatu starachowickiego: Gmina Mirzec;
• powiatu staszowskiego: gmina Bogoria.

Gminno – Powiatowe Zespoły Kooperacji liczą po ok. 10 osób w każdym zespole. W skład zespołów G-PZK wchodzą:
• jednostki samorządu terytorialnego gmin/powiatów i ich jednostki organizacyjne, tj.: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Urzędy Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki kultury, biblioteki, samorządowe szkoły oraz przedszkola;
• instytucje pomocy i integracji społecznej, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, domy pomocy społecznej, ośrodki poradnictwa specjalistycznego;
• podmioty realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny: placówki opiekuńczo – wychowawcze;
• organizacje pozarządowe;
• inne podmioty: sądy, Powiatowe Komendy Policji, Powiatowe Urzędy Pracy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, jednostki systemu ochrony zdrowia.

Członkowie G-PZK wspólnie z Zespołem ds. Modelu (ZM), podczas 7 spotkań, odbywających się w okresie sierpień – grudzień 2018 r., wypracowują założenia Modelu kooperacji dla gmin wiejskich.

13
Spotkanie G-PZK w Gminie Wodzisław
23
Spotkanie G-PZK w Gminie Bodzechów
33
Spotkanie G-PZK w Gminie Łoniów
41
Warsztaty w ramach G-PZK w Gminie Bogoria

BADANIA FOCUS

W ramach I Kamienia Milowego w projekcie w Gminno – Powiatowych Zespołach Kooperacji w miesiącu sierpniu oraz wrześniu 2018 roku odbyło się 8 badań focus.

Badanie towarzyszyło zespołom na różnym etapie ich współpracy. Miało to istotne znaczenie dla klarowności wizji samego modelu oraz możliwości dalszej współpracy wyrażanej przez badanych. We wszystkich wywiadach uczestniczyli przedstawiciele: gminnego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy. Inne reprezentowane instytucje to: policja, ośrodek kultury/biblioteka publiczna, instytucje pomocy społecznej, tj. domy opieki, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, stowarzyszenia, przedstawiciele sądów/kuratorzy, ośrodki zdrowia, przedstawiciele gminy i inne, jak m.in. Jadłodajnia w Bogorii. Jako główny problem w zdecydowanej większości wymieniano sytuację samotnych osób starszych. Ponadto wśród innych grup osób w trudnym położeniu wymieniano: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezrobotne oraz rodziny niewydolne wychowawczo i dysfunkcyjne. We wszystkich gminach uznano problem osób starszych za najbardziej istotny, za najmniej istotny natomiast – bezrobocie.

54
Badania focus w Gminie Łopuszno
65
Badania focus w Gminie Łopuszno

Badani twierdzili m.in., że kooperacja powinna obejmować podmioty, które dotąd były angażowane okazjonalnie, a zadaniem zespołu powinno być znalezienie problemu, który daje szansę na włączenie różnych instytucji, organizacji i osób i motywowanie ich do wykorzystania swojego potencjału dla skutecznego rozwiązania problemu. Według niektórych jednym z celów kooperacji powinno być gromadzenie, przetwarzanie i wymiana informacji o działaniach prowadzonych przez inne podmioty wraz z oceną ich efektów.

1-DNIOWA SZKOŁA KOOPERACJI POZIOM PODSTAWOWY

Członkowie G-PZK wzięli udział w dwóch jednodniowych szkoleniach w ramach Szkoły Kooperacji (poziom podstawowy).

Temat pierwszego z nich to:

Zasady i formy współpracy; partycypacja, metody kooperacji, budowanie zespołu, wykorzystanie zasobów podmiotów pomocowych w gminie i w powiecie.

Omówione zostały procesy grupowe i budowanie zespołu, jak również współpraca jako strategia rozwiązywania problemów społecznych czy też rozwój usług opiekuńczych w gminie, w oparciu o zasoby lokalnych instytucji i organizacji pomocowych.

Drugie spotkanie Szkoły Kooperacji dotyczyło Efektywnej pracy z rodziną. Scharakteryzowano rodzinę w ujęciu systemowym oraz metody i techniki pracy z rodziną, a także metody pracy socjalnej. Uczestnicy podjęli również próbę stworzenia własnych genogramów.

73
Szkoła Kooperacji poziom podstawowy w Gminie Mirzec – „Efektywna praca z rodziną”
81
Szkoła Kooperacji poziom podstawowy w Gminie Łopuszno – „Efektywna praca z rodziną”

3-DNIOWE PARTNERSKIE SPOTKANIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniach 6-8 listopada br. odbyło się trzydniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w gminie Narewka, w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Uczestniczyło w nim 40 osób, członków GPZK z gmin i powiatów biorących udział w projekcie „Liderzy Kooperacji”, doradcy oraz moderator.
Celem spotkania było m.in.:
• poznanie narzędzi do budowania i trwałości kooperacji;
• wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pomiędzy PZK;
• omówienie wyników badań fokus;
• wypracowanie wstępnych narzędzi, wniosków i założeń modelu na poziomie regionu;
• przygotowanie szkicu rekomendacji i wspólnych uwag do koncepcji modelu.
W programie wizyty znalazły się warsztaty, spotkanie z przedstawicielami gminy Narewka oraz powiatu hajnowskiego.

94
Partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w Gminie Narewka. Przedstawiciele G-PZK z Gminy Łopuszno
107
Partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w Gminie Narewka
115
Partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w Gminie Narewka
12g
Partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w Gminie Narewka
13a
Partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w Gminie Narewka

COACHING

Zgodnie z założeniem Projektu pracownicy socjalni/animatorzy Ośrodków Pomocy Społecznej/Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie biorący udział w realizacji Projektu otrzymali indywidualne oraz grupowe wsparcie coacha.

Grupowe spotkanie coacha z pracownikami socjalnymi/animatorami pracującymi na rzecz projektu pn. „Liderzy Kooperacji” odbyło się 30 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

14v
Grupowe spotkanie pracowników socjalnych/animatorów z coachem w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województw Świętokrzyskiego w Kielcach
s15
Coaching dla animatorów/pracowników socjalnych biorących udział w projekcie pn. „Liderzy Kooperacji”
16b
Coaching dla animatorów/pracowników socjalnych biorących udział w projekcie pn. „Liderzy Kooperacji”

 

foto
Lider projektu