Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia

Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia

Trwa kolejna edycja „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Jak co roku, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi – laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Ideą przyświecającą powstaniu „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” było stworzenie efektywnego i spójnego systemu wsparcia dzieci i młodzieży, który umożliwiałby udzielanie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, zamieszkałym na terenie województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów, uczniom i studentom mającym wyróżniające/znaczne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Wyniki nauczania polskiej młodzieży, badane wskaźnikami Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA, systematycznie poprawiają się. Trend ten należy utrzymywać, by polscy uczniowie mogli w pełni skorzystać z szansy, jaką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, podobnie jak większość Polaków, coraz bardziej doceniają znaczenie wykształcenia, traktując je jako jedną z podstawowych dróg do osiągnięcia wyższego statusu materialnego i społecznego.

Od kilkunastu lat w naszym społeczeństwie obserwuje się wzrost świadomości znaczenia wykształcenia w życiu i jego decydującego wpływu na rozwój i przebieg późniejszej kariery zawodowej. Środowisko edukacyjne dostrzega również konieczność indywidualnego podejścia do każdego ucznia, nie tylko tego, który ma trudności w nauce, ale i tego z dużym potencjałem i szczególnymi zdolnościami. Widoczną barierą w realizacji tego postulatu jest niestety wciąż brak kompleksowego podejścia w tym zakresie, nierozwinięty, słaby system stypendialny w Polsce, brak programów lokalnych czy regionalnych, kierowanych do osób wybitnie uzdolnionych, które startują z powodzeniem w różnych konkursach i olimpiadach – regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie i studenci ze Świętokrzyskiego odnoszą w nich sukcesy. Niektórzy z nich nie mają jednak możliwości dalszego rozwijania swoich zainteresowań. Przyczyną często bywa brak środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, dojazdu do szkoły, zakup pomocy dydaktycznych itd.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych uczniów i studentów, od wielu lat przyczynia się do ich rozwoju własnego i umocnienia pozycji młodych ludzi w regionie.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące ww. programu wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń, które po wypełnieniu i podpisaniu przez wnioskodawców można przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kancelaria Ogólna (bud. C2, parter, pokój nr 12,13)
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: „Talenty Świętokrzyskie”

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r.
Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie”
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla zespołu
Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego
Oświadczenie podatnika
Oświadczenie o wyrażeniu zgody  – dane osobowe