Arkadiusz Bąk I Magdalena Zieleń Siedzą Za Stołem Prezydialnym

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok – tymi między innymi zagadnieniami zajęła się obradująca w czwartek, 21 września pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas 72. posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 24 lipca br. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych o powierzchni 0,0165 ha, z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 750 (Ćmińsk – Samsonów – Zagnańsk – Barcza). W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Zagnańsk a Województwem Świętokrzyskim, w ramach której, za zgodą właścicieli nieruchomości, wybudowano nowe odcinki chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej, poszerzając tym samym pas drogowy. W związku z tym zaszła konieczność nabycia tej nieruchomości na własność Województwa Świętokrzyskiego.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040. Zgodnie z projektem deficyt budżetu zmniejsza się w 2023 r. o kwotę 31.784.096 zł, w 2027 r. o 5.016.484 zł a zwiększa się w 2024 r. o kwotę 42.123.938 zł, w 2025 r. o 36.034.668 zł, w 2026 r. o 491.668 zł,

Z kolei nadwyżka budżetu zwiększa się w 2028 r. o 3.327.816 zł, w latach 2029 – 2031 o  1.600.544 zł rocznie, w 2032 r. o kwotę 1.615.544 zł, w latach 2033 – 2036 o  1.660.544 zł rocznie, w 2037 r. 1.388.492 zł, w 2038 r. o 8.610.544 zł i w 2039 r. o kwotę 15.610.596 zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. Zgodnie z brzmieniem uchwały plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 15.305.173 zł, zaś plan wydatków zmniejsza się o 47.089.269 zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 31.784.096 zł.

 

Galeria zdjęć