Radni Głosują Podnosząc Do Góry Ręce

Obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Pod przewodnictwem Leszka Wawrzyły obradowała dziś Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in. zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/25 a także w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego.

Regulamin przyznawania stypendiów

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni technicznych.

Ideą przyświecającą wprowadzeniu nowej formy wsparcia stypendialnego Województwa Świętokrzyskiego jest m.in. chęć wsparcia mieszkańców województwa w wyborze kształcenia na kierunkach technicznych, tworzenie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji przyszłych kadr dla przedsiębiorstw, zapobieżenie migracji młodych ludzi poza województwo, jak również wzmocnienie działań na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Wypełnieniu założonych celów, w szczególności zaś tego ostatniego,  sprzyjać będzie między innymi objęcie pomocą stypendialną studentów I roku na wyspecjalizowanych kierunkach studiów: budownictwie, elektrotechnice, inżynierii danych, inżynierii przemysłowej, inżynierii środowiska, mechanice czy budowie maszyn.

Pula stypendiów w roku akademickim 2024/2025 obejmuje 100 stypendiów, które zostaną rozdysponowane w zależności od kierunku studiów. Stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku a jego kwota dla jednego stypendysty to 1500 złotych miesięcznie.

Warunki i tryb finansowania sportu

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego.

Niniejsza uchwała określa warunki oraz tryb udzielania dotacji dla klubów sportowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Przyjęcie tej uchwały przyczyni się do dynamicznego rozwoju sportu na terenie naszego województwa zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby sportowe. Tym samym pozytywnie wpłynie na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podczas piątkowego posiedzenia przyjęła także sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2023 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”.

W 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 1627/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”, którego celem jest kształtowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, poczucia świadomości historycznej, regionalnej oraz narodowej poprzez podejmowanie różnorodnych działań patriotycznych. W realizację programu, poprzez podejmowanie różnorodnych działań patriotycznych, włączyły się instytucje prowadzone przez Samorząd Województwa oraz organizacje pozarządowe w obszarze edukacji oraz kultury, wspierane przez budżet samorządu.

Realizacja programu edukacji patriotycznej w roku 2023 miała na celu przede wszystkim zachowanie pamięci o ważnych osobach i wydarzeniach z historii Polski. Województwo Świętokrzyskie w swoich przedsięwzięciach włączyło się między innymi w obchody rocznic, które poprzez uchwały Sejmu i Senatu RP stały się wydarzeniami ogólnopolskimi.

Sejm i Senat RP zdecydowali o ustanowieniu roku 2023 Rokiem: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej, Jerzego Nowosielskiego, Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, Mikołaja Kopernika, Jana Matejki oraz Wisławy Szymborskiej.

Rok 2023 to 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Senat ustanawiając rok 2023 rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oddaje hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i „do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego”.

Wśród różnych form uczczenia rocznic, osób, wydarzeń ważnych dla historii Polski i naszego regionu znalazły się konferencje, wykłady, debaty, warsztaty, wystawy, koncerty, konkursy, itp. Realizatorami i partnerami niniejszych przedsięwzięć były: Muzeum Narodowe w Kielcach, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Uchwałą Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok zaplanowano w dziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 700 000 zł. W trybie otwartego naboru wniosków wpłynęło ogółem 32 wnioski. Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty zarówno pod względem formalnym, jak i merytoryczno-finansowym. Z 32 ofert konkursowych poddanych ocenie Komisji opiniującej odrzucono 1 ofertę ze względu na błędy merytoryczno-finansowe. W związku z powyższym udzielono dotacji 29 podmiotom na 31 zadań.

Dotacje z budżetu województwa świętokrzyskiego przyczynią się do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, m.in. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

 

Galeria zdjęć