Widok Ogólny Sali Obrad

Odbyły się posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – tymi między innymi zagadnieniami zajęły się obradujące w piątek, 22 marca pod przewodnictwem Macieja Gawina komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 9 lutego 2024 roku wysokość środków PFRON na 2024 rok ustalona została na kwotę 22 732 324 złotych. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, część środków należy przeznaczyć na pokrycie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa. W województwie świętokrzyskim działa 9 zakładów, które łącznie zatrudniają 341 osób z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ w roku 2024 wynosi 37 000 złotych. Województwo Świętokrzyskie podpisało aneksy do umów na 2024 rok z organizatorami zakładów aktywności zawodowej na kwotę wynikającą z algorytmu czyli 12 617 000 złotych (341 x 37 000 złotych).

Uwzględniając pulę środków PFRON jaką dysponuje Województwo Świętokrzyskie w 2024 roku, zapotrzebowanie na środki na realizację zadania w zakresie dofinansowania kosztów tworzenia i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej, potrzeby bieżącego funkcjonowania istniejących zakładów oraz możliwość tworzenia nowych zabezpieczono kwotę 19 514 824 złotych. Środki te zagwarantują funkcjonowanie w bieżącym roku istniejących zakładów jak również stanowić będą zabezpieczenie finansowe dla nowo tworzonych podmiotów.

Na dofinansowanie zadania pod nazwą „dofinansowanie robót budowlanych(…)” zabezpieczono kwotę w wysokości 2 017 500 złotych. Do 30 listopada ubiegłego roku wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Po wstępnej weryfikacji wniosków oraz wyłączeniu jednego wniosku łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 017 666 złotych.

Środki finansowe w wysokości 1 200 000 złotych zabezpieczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny podczas piątkowego posiedzenia przyjęło ponadto sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).

Komisja Samorządu Terytorialnego

Członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach a także zapoznali się z informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Wynika z niej, iż aktywnych jest 72 umów ramowych z Operatorami Sieci Dostępowych korzystających z Regionalnej Sieci Szerokopasmowej oraz 753 jest aktywnych umów szczegółowych na świadczenie usług dla Operatorów Sieci Dostępowych. Liczba węzłów dystrybucyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług dla operatorów wynosi 127 (ze 135), zaś szkieletowych – 8 (z 8).

Przychody z tytułu świadczonych usług za okres 59 miesięcy, w którym Województwo Świętokrzyskie sprawowało zarząd przymusowy nad Siecią Szerokopasmową i zarządzało siecią we własnym imieniu  czyli od 1 marca 2019 r. do 31 stycznia 2024r. wyniosły 35 936 777,98 złotych, zaś koszty z tytułu operowania Siecią Szerokopasmową w tym samym okresie wyniosły 31 666 836,11 złotych.

Komisja zapoznała się ponadto z informacją o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego za okres VI kadencji (lata 2018 – 2024).